טיפים ועצות | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

טיפים ועצות

כניסה למשתמשים 22/05/2024 י"ד אייר תשפ"ד
 • משמעות 'הר סיני' בגילום קן הזוגיות(פרשת בהר -
 • ''וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" ופי' רש"י: 'מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות ניתנו בסיני?? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני וכו'...' בעניין מצוות ההזדווגות. מצינו כי ציוותה תורה: "פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית, א, כח) וביישום מצווה זו כדין מצינו על כך חז''ל מדבריהם: "אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו וכו'' (יבמות סב') ובגילומם של הדברים כבר עמדו על כך מטובי הפוסקים וביחוד הרמב"ם אשר הגדיל לעשות בכך שהפך את סדר הדברים בדברי חז"ל, וז''ל: "ומכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו" והוא לכאורה על מנת ללמדנו שהכבוד והערכה הם המפתח לחיי הזוגיות. בפרשתינו כתוב : ''בשנה השביעית שנת שבתון תהיה לארץ שבת לה' לא תזרע...'' (ויקרא בהר כה' ד') וכן כתיב "וקדשתו משנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ..." כלומר שעמ''י מצווים על שביתת הארץ לשדות ולכרמים כשם שנאמר במעשה בראשית "ויכולו השמים והארץ... וישבות ה'..." נמצא איפה שהתורה מניחה דגש על עניין השביתה והמנוחה במספר מצווים אשר מקורם כידוע בסוד הטמון והשמור לסיפרה 7. לא לחינם כאשר ניגש לקיים את 'מצוות ההזדווגות' אנו נקיים את מצוות ו"שמח את אשתו" למשך שבעה ימים. הנה למעשה התורה טומנת בפרשתינו יסוד גדול לחיי הזוגיות, ובאם ישכילו בני הזוג לעצור יחדיו את מרוץ החיים לפרקים ולהקדיש זמן איכות תוך התבוננות נכונה על תפקידם המדויק בהסתכלות דווקא ממקום של חסדים כלפי הצד השני ולא ממקום של הזכרת ההתחייבויות המופיעים הלכתית , אך אזיי יפחתו הציפיות יתר, להם אין מקום ממילא בחיי הזוגיות. נקודה זו רמוזה אף היא בפרשתינו כעצם 'תפקידו ושמו' של הר סיני, וכפי שהובא בחז''ל : "למה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לאומות העולם... לפי שהעכו"ם מקנאים את ישראל בתורתם" (בבלי שבת פט' א', מדרש לקח טוב שמות, יתרו) ולפיכך אף בפן הזוגי , הרי שזוגיות שאיננה תקינה ונכונה, תחריב את קן הזוגיות ותטיל איבה בלתי הפיכה בין בני הזוג. מאידך כאשר נתבונן על 'תוקף תפקידו' של הר סיני , נמצא כי הניח הקב''ה את הרי הכרמל והתבור ובחר בדווקא להשרות שכינתו על הר סיני השפל הקטן והעניו , ע"י שנתנה תורה על 'גופו' , כן הוא בחיי האישות, אימוץ מידת 'הוותרנות', היא זו לבדה אשר תוביל ל'הרמוניה' בחיי הזוגיות בבחינת : "כל גל וגל שבא עליו נענעתי לו בראשי" (ר"ע, יבמות, קכא', א')
 • "זוגיות בשניים? אך בגובה עינים!" -
 • נאמר בקהלת (ד'-ט') : "טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם" ופי' רש"י : " לפיכך יקנה לו אדם חבר, וישא אישה" אשר יש להם ריוח יתר בעמלם - הרבה מלאכה נעשית בשנים , שאין היחיד מתחיל בה לבדו. וכתב רבי יוסף קרא (מחכמי הראשונים) : טוב לו לאדם שישא אשה כדי שיוליד ממנה בנים , כמו שמפורש : 'טובים השנים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם' - ואין שכר טוב אלא בנים , וכמו שנאמר "הנה נחלת יי' בנים שכר פרי הבטן" (תה' קכז , ג). א"כ משמע, כי מאמרו של החכם באדם ממחיש, אף את טיב היופי הקיים בזוגיות שבין האיש לאישה. בפרשת 'פיקודי' מובא , שהתורה מדגישה כי מלאכת עשיית המשכן כהלכתו נתקיימה דווקא בשניים, כדכתיב " ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צווה ה' את משה" (שמות, לח',כב') ומייד בסמוך לו : " ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן וכו'..." מכאן אנו למדים, שאף בניית המשכן נעשתה באופן זוגי, וזאת לציין , לא בכדי, על אף פערי המעמדות לכאורה הקיימים בין הצדדים, מעמד נציגו של שבט דן , לא נפל ממעמדו של נציג שבט המלוכה. נמצא איפה , כי התורה רומזת , שעל מנת לגלם את יסוד האידיאל הטמון בהקמת הבית היהודי באופן מיטבי, הוא דווקא ע"י התנהלות של שת"ף הדדי, בצוותא, בהרמוניה, ובגובה עינים - ללא פערי מעמדות!
 • "הכוחות שלנו" -
 • "הכוחות נמצאים אצלנו אנחנו רק צריכים לגלות אותם ולהשתמש בהם נכון"
 • "האם האיש והאישה מתאימים?" (מקורות עפ"י התלמוד, חקר המדע לזוגיות ,תורת הנסתר) -
 • הטעות הפטאלית הרווחת ואשר רובצת כיום בקרב רוב האנשים הבאים בקשרי שידוכים ככלל , היא בהיבט ההתמקדות בחיזור אחר המתאים ולא ה-משלים! את המושלם ולא את הקיים.. אחת הסיבות המרכזיות והגורם היעיל לכך שבו אנשים מתקשים למצוא בן/בת זוג ראוי/ה בשידוכים, ואף לקבל את הבן בת/זוג בחיי הנישואין היא בשל חיפושם אחר הדומה ולא השונה.. כשישנן תכונות אופי דומות , עניין זה לרוב דווקא יכול להביא להתנגשות חזיתית ובוודאי שלא להצלחה מירבית. וזה אינו רק מבחינה סטיסטית גרידא, אלא אף מבחינה המדעית , שכן חיפוש אחר המתאים והמושלם, אף אינו עולה בקנה מידה אחד עם תורת חקר המדע לזוגיות... כך למשל בפרי מחקר זוגי מדעי ארוך ומקיף מתורת הדיפרנציאליזם לזוגיות (הסותרת את שיטות ה"פמניזם" וה"שובניזם") אשר נערך בביה"ס סטיינהארט של אוניברסיטת נו יורק ע"י הפרופסור מר יונתן צימרמן נמדדו באופן משוקלל כלל הפרמטרים הרלוונטיים למידת התאמה בין גבר לאישה, נקבע כי מידת אחוזי התאמה המשוקללים אינם פוחתים מ-6% ככלל, ואינם עולים מקסימלית על 12% בלבד! כשאנו פונים לחפש מידת התאמה. במקורות התלמוד , מצינו גמ' (סוטה ב') בה מובאת הגדרה מוחשית לזיווגים ומאובחנת באופן קיצוני ביותר : "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" , חז"ל בחרו בהגדרה הקיצונית והקשה ביותר לגלם את הזדווגותם של תרי המינים באנושות , זה הוא למעשה המקרה הקיצון ביותר שהתרחש בטבע העולם מתחילתו ועד סופו, 'קריעת ים סוף' פיצולם של חוקי הפיזיקה ברמה בלתי נתפסת בשכל הישר אצל כל בר דעת באשר הוא. כל זאת על מנת ללמדנו כי אכן האיש והאישה במונחים של טבע אינם יכולים "להתאים" אלא על פי נס גלוי. כי הקב"ה לבדו "מזווג זיווגים , בת פלוני לפלונית" (כנז' ב'ויקרא רבה ח' ). וכפי שכבר היטיב לבאר המהר"ל זצ"ל בספרו (באר הגולה) ע"פ הגמ' בסוטה (יז') "איש ואישה זכו שכינה בינהם וכו'.." וז"ל " כי לא לחינם באיש ואישה יש שם יה' היו"ד באיש והה"א באישה , לפי שהוא יתברך מחבר אותם ואין בזה עניין הנהגת הטבע וכו'.." עיי"ש. הנה לא לחינם כבר התריע החכם באדם (משלי כא') כי " אין חכמה ואין תבונה ואין עיצה נגד ה' .." ובעיקר ידוע ומפורסם אותו הסיפור נודע על רבי יוסי ב"ח ואותה מטרוניתא המובא במדרש רבה (סד) ששאלתו מה עושה הקב"ה מאז בריאת העולם . השיב לה : "יושב ומזווג זיווגים" הלכה ונטלה אלף עבדים ושפחות וחיתנה אותם, והסוף ידוע.. כי בין לילה בודד לא נותר מי מהעבדים או השפחות שלם בגופו אשר לא פסחה עליו פציעה פלילית עם ראיות לתביעת נזקי גוף.. באותן קרבות הליל שהתרחשו באותה העת, אכן ללא יוצא מן הכלל נעשה בכולם/ן שימוש גורף באלימות פיזית ומילולית בחיי הזוגיות... לפיכך באם נבחן קשרי זוגיות במונח וגדר "התאמה" כן רלוונטי / לא רלוונטי הרי שנצא כאשר ידינו על התחתונה, לעומת כן כשנבחר זוג נעלים או זוג גרביים ... נשתמש בגדר "התאמה" על הצד הטוב ביותר. אומנם נכון כי לכולנו יש נושא השאיפות מבן זוג , והן תמיד יכולות להיות טובות ואף מעולות, אבל מכאן ועד לנסות לשנות את הצד השני, או לבחון אותו בזכוכית מגדלת ושלא עפ"י דרישות מהותיות לחיי זוגיות כדוגמת : תקשורת בריאה, כימייה ומשיכה. אלא לפי מידת אחוזי התאמה , קיטלוגים למינהם על סוגיהם , סטגימות חברתיות , וכל כיוצ"ב שאר המרעין בישין , סביר להניח כי הכרות מעין זו תהא בבחינות "עורבא פרח" או לחילופין "מגדלים הפורחים באוויר" ועתידה אינו מזהיר כרחוק מזרח ממערב וכאבן אשר אין לה הופכין... סיכוי סביר כי זוג אשר יינשאו עפ"י בחינת האופנים השגויים הנ"ל יזדקקו ליועץ זוגי מקצועי במיוחד, שהרי בחלוף הזמן וודאי לא קרב זה אל זו כל הלילה... בגדר בור ללא תחתית ובנין ללא יסוד. וד"ל. קחו לצורך העניין זוג נשוי שבגבר קיימת מידת הזריזות באופן קוטבי-קיצוני, ואילו אצל בת זוגתו טמונה לה מידת העצלות בבחינת "על מי מנוחות ינהלני" וכן להיפך, מה בפועל קורה איתם בחיי היום יום? התשובה היא , שהם פשוט מאזנים אחד את השנייה! אותו/ה אחד/ת מבין בני הזוג, שמידת הזריזות ניכרת וטבועה בו כעת מבין שהוא צריך להכיל את הבן/בת זוג בצורה טובה ונכונה ולכן עליו למתן את מידת הזריזות יתר הטמונה בו/ה באופן קוטבי , ואילו הצד שכנגד גם מבין/ה בסופו של יום כי עליו/ה לתקן את מידת העצלות באופן יעיל שיתאים לבת זוגתו'/בן זוגה, ובכך הל"ל שניהם מתאזנים אל "דרך האמצע" ואף מתקנים את אותן התכונות אשר דורשים מהם עבודה עצמית חרף הקושי הטמון. גם עפ"י תורת הנסתר בה מצינו עמידה רבה על נושא איחוד חצאי הנשמות (יעויין תיקוני הזוהר, מהרח"ו) ובנגיעת קצה המזלג , להווי ידוע כי זוגיות היא עבודת ותיקון המידות בהאי עלמא. וכי האיש הנו בבחינת השמש והאישה הנה בבחינת הירח שאינו מאיר מכוח עצמו אלא מכוחה של השתקפות השמש, וכאשר עסקינן בנשמות שהוצרכו שוב למייתי בגלגול חלילה , הרי שהחלק הנקבי הנו החלק המתוקן שלא פגם בגלגול קודם ואילו החצי שפגם יורד דווקא בחצי הזכרי, ומתפקידה של האישה בהאי עלמא לתקן את החצי השני במתינות ובנעימות ובהמון כוח סיבולת לו היא מאופיינות וניחנת מטבעה , ולא להיפך .. כדוגמת הפעלת כוחניות, ציניות , עקיצות, הערות..ושאר מרעין בישין. ואף עמד והזהיר החכם באדם "חכמת נשים בנתה ביתה ואוולת בידה תהרסנה" (משלי יד') ו'לשון רכה תשבר גרם' ( משלי,כה') , ומתחבר לדברי חז"ל בתלמוד (ברכות יז') נשים במאי קא זכיין? ששולחות ביניהם לבית כנסת וממתינות לבעליהן וכו'.. עיי"ש. נמצא איפה כי גם לא רק ביחסי אנוש קוגניטיביים מעלת החשיבות לקבל את האחר והשונה מאיתנו , היא מעלה נשגבה , דרך נכונה ורציונאלית בכלל המישורים, אלא בזוגיות שהיא התכלית לעבודת המידות, והמדד הקובע של כלל יוצאי חלציו של האדם. (נ.ב. לא למותר לציין, כי מאמר זה בהרבה מובנים אף שייך במס' היבטים אצל זוגות שכבר נישאו , ופונה לא רק אל הבאים בקשרי שידוכים...)
 • "ניהול משק הבית בחיי נישואין, חובה או חסד?" -
 • גם האיש וגם האישה , באם חפצים לשמר סטטוס קוו שבו ביתם הקט יוותר יציב ורגוע בבחינת "על מי מנוחות ינהלני" ולא כדוגמת הים התיכון אשר כידוע פעם גועש וסוער ופעם רגוע... מוטב כי ישננו תמיד עם עצמם עד לרמת התודעה, אשר עליהם להשמיט טוטאלית מהגישה את המונח "חייב/ת". (את חייבת לי , אתה חייב לי - למה לא עשית כך וכך ?) להווי ידוע כי ציפיות מולידות אכזבות, וכי מציפיות ניתן בעיקר לכסות כריות. זכרו ! כלל המחויבויות המצוינות בכתובת חז"ל ואשר מופיעים הל"מ ברמב"ם ובשו"ע כחיוב הלכתי לאיש והאישה, הנם אך ורק לצרכי פרוטוקול בלבד! ואין להזכירם כלל בחיי הזוגיות , וכי יש להשאירם אך רק לשימוש גורמי מקצוע חיצוניים במקרים כירורגיים בלבד, כדוגמת יועצים זוגיים ומגשרים במשפחה... אכן , הנה מה טוב ומה נעים אם כל איש ואישה החיים בשותפות מלאה ופורה יכניסו לתודעתם כי כל אשר בן/בת זוגי עושה עמי הינו בגדר חסדים , אזיי תינתן ההערכה הדדית בין הצדדים, וגם בו ביום כאשר איי מי מהצדדים לא יבצע את אחד מהמטלות אשר רגיל בה מתוך אילוץ /אונס כזה או אחר , החצי השני שלו/ה לא ימתח עליו ביקורת, משום שלא מותחים ביקורת כלפיי מי שעושה עמנו חסדים ביום יום :-) .
 • "W.W.S. נכון אצל מגשרים" -
 • פתירת הקונפליקט בין הצדדים , הנו אך ורק באופן של הבאת הצדדים למצב שבו כולם מרוויחים, (וואין וואין סיטואיישן - wws) , גם אם הדבר יחשב לכאורה כ"פשרה" , שהרי בסופו של יום הצדדים מגיעים להליך גישור עם תוכניות מסוימות שמבחינתם רק אם הן יבוצעו , יהיו הסכמות ובכך הם ירגישו מנצחים , מטרתנו האמיתית בגישור היא לדעת לנתב ולהלך בין הטיפות , וזאת דווקא כאשר אנו מביאים את הצדדים לסטטוס שבו הם מרגישים מורווחים מעצם ההליך ולא מנצחים, ניצחון להווי ידוע תמיד בא על חשבון הזולת , ולכן חשוב לתת לצדדים להתבשל בהליך אט אט ובבהירות, עד אשר יבשילו אשכולותיה להבנה , הסכמה והכלה. ואם אכן הצלחנו להביא למצב כגון דא, כאשר בו הצדדים מראים נכונות לנהל בניהם משא ומתן באופן ישיר ולא מו"מ עקיף , אזי אכן אנו יודעים בוודאות כי הצלחנו במשימתנו. ("משל חילוק האדמות נכונה בסכסוך עסקי / ירושה" , אשר כידוע , המטרה הינה להביא למצב שכולם נטלו את החלק הנכון להם, וכמו"כ להביאם לידיעה שניתן להפיק רווח דווקא דרך השותפות ולא ההיפרדות!). חרף כל הנ"ל , יש לנו לזכור כי הבאת הצדדים לפשרה כזו שממנה הצדדים יוצאים בתחושת חמיצות היא בגדר 'פשע-רע' נוטריקון : 'פתרון , שטחי , רעוע , עילג...' ורחוקה מזרח ומערב מפשרה מוצלחת. כי בשורת המסקנה , האמצעי הינו מקדש את המטרה , ולא חלילה להיפך...
 • "מותר להתווכח, אסור לריב..." -
 • בחיי ה'נישואין' , אין זוג שלא מתווכח, בית ללא וויכוח הוא בית משעמם בהחלט... - בית 'מת'. וכפי שהוגדר בפי חז"ל בסיפור הנפוץ דר"ל ור"י : "או חברותא או מיתותא" (בבלי, תענית כג' עמ' א') יחד עם זאת יש לזכור שהירידה לפסים אישיים אסורה בהחלט בבחינת 'קו-אדום'. לפיכך מוטב תמידית לזכור ולהזכיר לעצמנו כי 'וויכוח' תמיד יהא סובב סביב נושא הוויכוח גופא. כי בסופו של יום... האיש והאישה בצוותא, הנם החברותא הטובה ביותר לקיים יחדיו "ריתחא דאורייתא".
 • התבניות שלך לחיים הם נכונות אתה בניתה אותם, עכשיו נשאר רק למלאות… -
 • האימון בתפיסת אוראל
 • שלמה דיוויד -
 • העיקר בחיי הנישואין זה לשלב סבלנות עם שמחה ברוב המקרים אפשר לפתור בעיות עם שני מרכיבים אלו.
 • ייעוץ נישואין - דיני נפשות! -
 • העיסוק בייעוץ נישואין כמוהו כעיסוק בדיני נפשות ממש. על כל העוסק בתחום לעבור הכשרה מקצועית, מקיפה, הכוללת לימודים עיוניים, עבודה מעשית וקבלת הדרכה. כמו כן ההכשרה צריכה להיות מוכרת ע"י מוסד מוכר כמו גוף אקדמי ו/או ממשלתי. ייעוץ נישואין הוא לא מתן עצות אלא תהליך רגשי ונפשי אותו בני זוג עוברים עם היועץ. על כן על היועץ להיות מוכשר לכך כראוי.
 • הדליקו אור בביתכם -
 • להדליק נר קטן שאלת את עצמך אי-פעם למקורו של הביטוי "שלום בית"? אם לא-וגם אם-כן,כדאי לך לקרוא את השורות הבאות: על מטרתה של מצוות הדלקת נר בשבת, אומרים חז"ל:"עלינו להאיר את הבית כדי לא להכשל בעץ ואבן (מכשול), שנוכל להתנהל בבית בבטחה ורוגע". חכמינו מגדירים זאת במובן הכי פשוט של המילה – "שלום בית", ומכאן השורש לביטוי המפורסם אשר נקשר במרוצת השנים למצב הנישואין והזוגיות. הרעיון הנפלא והפשוט כל כך,להדליק נר בבית חשוך יש בו כדי ללמדנו כללים בסיסיים וחשובים בבנית הזוגיות: א. הרגשת ביטחון ויציבות. החושך משרה הרגשה של חוסר יציבות,הביטחון מעורער ונופלים בקלות, הדליקו נר: העניקו לבן זוגכם תחושת ביטחון. שדרו לו שמקומו בליבכם יציב ובטוח. היו שם למענו ככתף תומכת ללא ביקורת ושיפוט,שידע,כי הקשר בינכם אמיץ,קשר שאינו מתערר מפגע זה או אחר. ב. בהירות וגילוי: בבית חשוך חסרה בהירות, החפצים אינם נראים,לא ברורים. הדליקו את הנר:פתחו והאירו את הגורמים המפריעים בזוגיות,את מה שמסתיר ומחשיך, דברו בגלוי, בבהירות ובשקיפות. ולבנו את הקשיים והמחלוקות באוירה של פתיחות ואור. ג. מקום מואר יוצר תענוג והנאה. כאשר הבית חשוך, אי אפשר להנות מהחפצים בו, גם אם הם היפים והיקרים בעולם.נר דולק מאפשר לראותם ולהתענג מהם.(עונג שבת). הדליקו את הנר:ראו את המעלות והטוב הקיימים בכל אחד מכם ובזוגיות שלכם.הדגישו אותם בצורה מוארת-לעצמכם ולבן זוגכם,אזי תוכלו להנות ולהתענג משפע הטוב הקיים בכם. הדליקו נר בביתכם! מאת הרב נחום סטולין מנהל בית חב"ד קריית שדה התעופה ויועץ נישואין.טלפון 0546788325
 • יוסף מויאל מטפל CBT יועץ נישואין M.A -
 • החופש האמתי הוא היכולת להגיב מתוך בחירה
 • מה זו אהבה -
 • רבים ניסו לתאר מה זו אהבה. לא פעם בתור יועץ נישואין אני שומע את אחד מבני הזוג בקליניקה שאומר לי לא נראה לי שיש מה לעשות אני כבר לא אוהב אותה. נראה לי שבני הזוג לא כ"כ מבינים מה זו אהבה וכיצד רוכשים אותה. הם נוטים לבלבל בין אהבה בוגרת, לאהבה בוערת. אהבה בוגרת הינה נרכשת ע"י ארבעה תנאים 1. לרצות לאהוב 2. לתת לשני 3. לתת לשני מה שהוא אוהב (שוו בנפשכם אדם שהלך לבקר חולה ושאל אותו שאלות שלא נוחות לחולה. האם בצאתו יוכל לומר שקיים מצוות ביקור חולים?! ודאי שלא). והתנאי ה-4. להבין שאהבה ושלמות לא תמיד הולכים יחד שהרי שאם ילכו רק יחד, זו אהבה מותנת. ואם נסכם זאת לאהוב למרות ולא בגלל שיהיה בהצלחה
 • המחמאות שלו לא אמתיות -
 • לפעמים אחד מבני הזוג מרגיש שהקומפלימנט שהוא מקבל, אינו בא ממקום אמתי. ההרגשה הזו מובילה לא פעם לריחוק רגשי. על פניו הרגשה אולי "אמתית". אבל דווקא מהמקום הזה יוכל בן הזוג שמקבל את הקומפלימנט לראות את זולתו בעין חיובית. אם ניקח כדרך משל הבעל אוהב לבלות במסעדה בשרית לעומתו אשתו אוהבת לבלות במסעדה חלבית ולמרות שהבעל אוהב לבלות במסעדה בשרית הוא מבטל את רצונו ומבלה במסעדה חלבית כדי לרצות את אשתו. הרי שוודאי הבעל הזה מוערך אצל אשתו על ביטול רצונו בשבילה. ולענייננו, נכון לא פעם המחווה אולי לא כ"כ אמתית אבל הרצון העומד מאחורי המחווה יכול לגרום לכם להרגיש טוב שהרי הרצון שעומד מאחורי אומר, שלמרות הקושי שלו הוא דואג שלבן זוג יהיה טוב. בהצלחה
 • מה זו אהבה -
 • האדמו"ר הזקן אומר . מה זו אהבה זה לאהוב את מה שהאהוב אוהב . נו אז מה זה אומר . אהבה אמתית היא לאהוב את השני מהמקום שלו , ולא מהמקום שלי. ובשביל להסביר את זה אני רוצה לתת דוגמה . כשחברה שלך רוצה לספר לך משהו שעבר עליה היום . הרבה פעמים אנחנו הגברים שומעים בדריכות..... בשביל לתת עצות !! ובכן אז בדיוק שלא , התפקיד שלך בשיחה זה לשבת לרכז מבט ולהקשיב , מתוך שותפות אמתית .. ופה אני מדגיש משהו נוסף .. את הסמרטפון אייפון אייפד מחשב נייד ושו"ת .. מניחים בצד סגור וכבוי . אין דבר יותר מעליב מלדבר ולהסתכל בטלפון במקביל . בהצלחה
 • האתגר שבקונפליקט -
 • לא פעם כבני זוג אתם נתקלים במצבי קונפליקט שמובלים אתכם להבנה שכנראה אתם לא מתאימים. אבל לפני שאתם מחליטים לעשות צעד עם ההחלטה הזאת, שנו את התפיסה וזכרו שמצבי קונפליקט הם נורמאליים וטבעיים לחלוטין במערכת הנישואין. אבל כדי לגשת אליהם בצורה חיובית, נסו לראות בהם אתגר, ואפשרות ללמוד ולהכיר את רגשותיו וצרכיו של בן הזוג. מהמקום הזה אולי תוכלו "לריב נכון" בהצלחה.
 • "דרך ללא מוצא" -
 • לפעמים נראה שהדרך היא ללא מוצא, ואין שום כיוון לחיות עוד יחד. אבל עצתי לכם, אל תמהרו להחליט החלטות שליליות כ"כ מהר, נסו אצל איש מקצוע מוסמך, שיבנה לכם מערך זוגי ומשפחתי מחדש, וכך ייתן לכם לאהוב מחדש, וכן לא לוותר האחד על השנייה, ולהפך. אבל בשביל כך צריכים את הרצון והמחויבות שלכם לתהליך. בדרך הזו תזכו להכיר מחדש. זכרו את ימי אהבה שלכם, ונסו לתלות תקווה באהבה.
 • פנינה גרין -
 • קשה לומר סליחה (בעיקר הגבר) וגם קשה לסלוח ! ( בעיקר האישה) אך - זה משתלם!!! כדאי לנסות...
 • השקעה שאינה במקום הנכון -
 • לא פעם בני זוג מרגישים ריחוק ורצון לניתוק הקשר אבל זכרו יכול להיות שהשקעתם אבל לא במקום הנכון לפעמים נראה שמשקיעים אבל היות שההשקעה לא במקום הנכון, התסכול גדול יותר. לפעמים איש מקצוע יתן כיוון של השקעה במקום הנכון ותוצאות גבוהות יותר בהצלחה
 • אל תבזבזו זמן על אנשים שלא מתייחסים אליכם כראוי -
 • כדאי ליצור חומות חזקות יותר בחיים האישיים שלכם, כדי להקדיש יותר זמן לאנשים שטוב לכם איתם ולהימנע מאנשים שרע לכם איתם. להציב גבולות בריאים, זה אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות עבור עצמכם. עליכם ללמוד להגיד "לא" לאנשים, לפעולות ולהתחייבויות שאינן נושאות כל ערך חיובי לחיים שלכם. אל תסבלו אנשים שלא מתייחסים אליכם טוב. נקודה. אל תסבלו אותם לא לשם רווח כספי, לא מסיבות רגשיות, לא בשביל טובת הילדים שלכם או שלכם אישית, ולא מאף סיבה אחרת. לפעמים אנשים מוכנים לסבול יחס לא ראוי ולהיכנס להתחייבויות לא רצויות כי לא נעים להם להגיד "לא" והם חוששים לפגוע ברגשותיו של מישהו אחר. זו מלכודת. על מנת למצוא חן בעיניי מישהו אחר או לזכות ביחס טוב יותר, אנחנו נכנסים למקום שבו אנו נאלצים לסבול דברים שאיננו רוצים. וזה אף פעם לא מביא לדברים טובים, אלא להיפך – הורס את החיים שלכם. עלינו ללמוד לשים את לעצמנו במקום הראשון. זה בסדר להיות קשוח יותר כלפי אחרים, כדי להיות טובים יותר כלפי עצמכם. מתוך מאמר שתורגם מאנגלית: 10 Life Lessons to Excel in Your 30s.
1 2 3 4 

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130