facebook youtube google

מחקר רווח הגישור והפישור בזוגיות לעומת ההפסד הבלתי הפיך במצודת הגירושין

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 08/05/2016

שם הכותב

תקציר המחקר

מחקר זה ישפוך אור על נקודות עיקריות שבעטיין ריבוי מקרי הגירושין הופכים מתוך נורמה אגוצנטרית חלמאית לעשיה אימפולסיבית ולחסרת תקדים בשני העשורים האחרונים. החוקר יציג באספקלריה ברורה את הגורמים לבגידות מוסריות ולנקודות חיכוך הגורמות לאנשים זילות ודחיה ממוסד הנישואין, תוך התמקדות בארבעה אשכולות: טרום הנישואין, מערכת הנישואין, הרס התא המשפחתי, שיקום ושמירה על זוגיות איכותית שנראה כמדע איזוטרי. וככל שהמודרניזציה יותר מתפתחת כך נוצרות יותר אנומליות. המחקר יציג שימוש בטיפולוגיה (Typology) המתמקד בתאוריות שונות המסווגות את בני האדם לטיפוסי אישיות שונים. דוגמאות לכך הן סיווגי האישיות של הפסיכואנליטיקאי קרל גוסטב יונג, סיווג מאיירס-בריגס, 16 גורמי האישיות של קטל, האניאגרם של האישיות. המודל האישיותי המשפיע לטב ולמוטב על חיי הזוגיות על פי חמש התכונות הגדולות או מודל חמשת הגורמים (Big Five Personality Traits) שהן חמש תכונות בעלות השפעה ניכרת על אישיות האדם ועל האופן שבו הוא מתנהג.