facebook youtube google

מחקר עיצוב כלים דיגיטליים בטיפול יחסי מטופל-מחשב-מטפל

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 08/05/2016

שם הכותב

תקציר המחקר

עבודת המחקר הנוכחית נכתבה בזיקה לשני תחומי מחקר, שחוברים לנקודת הממשק שבין טכנולוגיה וטיפול: האחד, התערבויות פסיכולוגיות העושות שימוש ביישומים טכנולוגיים; והשני, פיתוח טכנולוגיות התומכות ברכיבים של תבונה ושל מיטביות. בעבודת המחקר הנוכחית ביקשתי לבחון מהם המאפיינים הייחודיים של טיפול בעזרת כלים דיגיטליים. עבודה זו מציעה תרומה תיאורטית ויישומית לידע בתחום חדשני זה, ומעוררת שאלות באשר לאופי השינוי שעשוי להתחולל בעקבות השימוש בכלים הדיגיטליים בהתערבויות פסיכולוגיות. התערבות פסיכולוגית מהותה שימוש בכלים טיפוליים במטרה לסייע למטופל. התערבויות פסיכולוגיות יונקות מגישות שונות (Prout & Brown, 2007), אך ככלל חותרות הן למטרות של נפש בריאה וחוסן אישי, החיוניים להסתגלות המיטבית של המטופל, באופן שיוכל להשתתף בהצלחה במטלות חייו. התערבויות פסיכולוגיות כוללות עיסוק ברגשות המטופל ועיבוד קשיים תוך-אישיים ובין-אישיים, והן מתקיימות בתנאים המאפשרים עיסוק זה.