פורום נישואין ומשפחה - מצוות פריה ורביה | מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה
מרכז י.נ.ר

כניסה למשתמשים 06/10/2022 י"א תשרי תשפ"ג

פורום נישואין ומשפחה - מצוות פריה ורביה

17/04/2020 00:00 שאלה: מצוות פריה ורביהאורח\ת

אני אדם שומר מסורת עובד בעבודה ביטחונית שלא מאפשרת לי לשמור שבת, נשוי בסבל רב כבר 18 שנה יש לי 2 ילדים בן ובת שאינם שומרי מסורת והם מחללי שבת וחגים במוצהר, אני בהליך גירושין, אשתי מתנגדת להיתגרש למרות שאני כבר לא חיי בבית למעלה משנה. השאלה- האם הטענה שלי שאני רוצה עוד ילדים לצורך קיום מצווה, האמת לא שאני כזה צדיק בנושא הזה אלא אני רוצה שיהיה לי ילד אחד דתי שיגיד אחרי קדיש האם אני יכול לבקש מהרבנים שיפסקו לי גירושין על סמך זה?

לשאלה זו ענו 1 מומחים

17/04/2020 00:00

הגירושין לא יפתרו את בעייתך.

הרה"ג אליהו בר שלום
בס"ד. ידידי: יש להעריך את רצונך בבן דתי. אבל זכור נא, כי "גירושין" אינם מקנים בטחון לבן דתי. ומי זה אמר כי האשה הבאה תהיה דתית, ומי זה אמר שהבן הנולד יהיה דתי. מאידך יתכן שגם מאשתך הנוכחית תוכל להביא בן, ויהיה דתי. לכן תביעה זו אינה עילה לגירושין. אינני יודע מדוע אינכם חיים כבר שנה ביחד. אם הסיבה היא קטטות שאינם מאפשרים חיים משותפים, תוכל לדרוש גירושין מסיבה זו לבד. אדם נורמלי זקוק לאשה לידו. אם הסיבה היא מצות "פריה ורביה", אזי אכן ההלכה היתה נותנת לך אפשרות לתבוע גירושין, אולם אתה כבר קיימת מצוות פריה ורביה, יש לך בן ובת, כך שלא תוכל לתבוע זאת. אני מקוה שאתה מתפלל לפעמים. בתפילה, תתפלל על הבנים שישובו בתשובה, על אשתך שתחי' שתתעורר לתשובה, ושהבית שלכם לא יתפרק. זו הדרך הקלה והמהירה ביותר. עד כאן תשובה פרטית. אם נחוץ לך, אני מצרף גם את הדינים של איש התובע לגרש את אשתו מחמת שאין לו ממנה ילדים: א. אשה שנישאה לבעל ושהתה תחתיו עשר שנים ולא ילדה, יכול לגרשה בגלל זה בעל כרחה, ואפילו אחרי החדר"ג, אבל היא זכאית לכתובה. (שו"ע קנד י. ולא נתבאר שם אם יש לה רק עיקר ונדוניא, או גם תוספת. ולפי הכלל שכתב הב"ש בריש הסימן ס"ק א אין לה תוספת. וכ"כ המהרשד"ם אה"ע סימן קיח. אבל בשו"ת אדמת קודש ח"א סימן כו הביא שהאחרונים העלו דבמקרה דילן יש לה גם תוספת, דלא נמצא בה חטא, דהא לא הוחזקה עדיין כעקרה, ושמא מזלו גרם שלא נבנתה ממנו, ומה אשמה יש בה). ב. ואם נישאה בשנית לבעל שני, דינה כמו בבעל הראשון. ג. הדינים הנ"ל הם בין כשהאשה ידעה לפני הנישואין שהיא עקרה והסתירה זאת מהבעל, ובין כשהיא לא ידעה כלל ולא נתכוונה לרמותו כלל. (כן נ"ל בסברא, ולא מצאתי בזה דבר אחר). ד. כל הנ"ל הוא כשהבעל לא ידע לפני הנישואין שהיא עקרה. אבל אם הוא ידע בה שלא תוכל ללדת, ואעפ"כ כתב לה כתובה, יש לה כל מה שכתב, דרצה ליזוק בנכסיו ולתת לה משום חיבת ביאה. (כמבואר בסימן קטז ס"ג). ה. בכל מקרה אסור לעקרה להינשא לאדם שלישי, אם אין לו ילדים מנישואין קודמים. ואם נישאה למי שאין לו ילדים יוצאת ממנו ומפסידה הכתובה. (גם עיקר וגם תוספת, וכמבואר בתוספות ישנים על הגמרא שם). ו. אם עדיין לא גבתה את כתובתה משני הבעלים הראשונים שלה, ונישאת לשלישי ושהתה עמו ג"כ עשר שנים ולא ילדה, אין הבעלים הראשונים חייבים לשלם לה עוד את הכתובה. ז. נישאת לשלישי שיש לו ילדים, ולא ידע שהיא עקרה, יל"ע אם משלם לה כתובה. (דהא לא קנסוה שלא להנשא, אבל אולי עדיין הוי מק"ט). ח. נישאת לשלישי שאין לו ילדים, והוא ידע שהיא עקרה, כתבו התוס' דסבר וקיבל, ומשלם את הכתובה אף שהיא בנישואין שלישיים. (ובמקרה זה, אם שנים הראשונים לא ידעו, ולא גבתה מהם עדיין את הכתובה, יל"ע אם ישלמו לה. ומסתבר שלא). אליהו בר שלום

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130