לימודי הלכות מילה וגרות | מרכז י.נ.ר
מרכז י.נ.ר

הלכות מילה וגרות

כניסה למשתמשים 23/04/2024 ט"ו ניסן תשפ"ד

הלכות מילה וגרות

לימודי הלכות מילה וגרות

 

הלכות מילה וגרות - לצורך השלמת בחינות ההסמכה לרב עיר.

התכנית כוללת 10 מפגשים בני 5 שעות כ"א, אחת לשבוע.

הבחינות ברבנות מתקיימות בניסן.


הלכות מילה:


מפגש ראשון:
סימנים ר"ס, רס"א. מבוא להלכות מילה, גודל מעלת המילה ושכרה ועונש המבטלה. דיני שליחות במילה, חובת המוהל למול, וזכויותיו בדרישת שכר.  

מפגש שני:
סימן רס"ב. זמני המילה לבריא, לחולה, לאנדרוגינוס, למי שיש לו שתי ערלות ולנולד בין השמשות. 

מפגש שלישי:
סימן רס"ג. דיני תינוק ירוק [החולה בחולי צהבת] ואדום [החולה בחולי ההומופליה] ודיני נולד מהול ותינוק שמת קודם שנימול. ודיני מילת גוי.

מפגש רביעי:
סימן רס"ד. הכשרים והפסולים למול, במה מלין, ואיך מלים.  דיני נימול שלא כמצוותו כגון נימול בלילה או על ידי גוי ומחלל שבת.

מפגש חמישי:
סימן רס"ה, א. דיני ברכות המילה, והמסתעף.  מנהגים בשעת המילה, ודיני סנדק וכסא של אליהו, והמסתעף.

מפגש שישי:
סימן רס"ו, או"ח סימן של"א. דיני מילה בשבת והמסתעף.

מפגש שביעי:
סיכום הלכות מילה. שיעור מיוחד בעניני השמות. שיעור מיוחד במנהגים הנוהגים בלילה שקודם המילה.

הלכות גרות:

מפגש שמיני:
סימן רס"ח, א. סדר קבלת גרים, מילה טבילה ואופן קבלת המצוות. דיני גוי הבא להתגייר כשהוא מהול.

מפגש תשיעי:
סימן רס"ח, ב. דיני גוי הבא להתגייר לשם סיבה מסוימת, ודיני מי שנתברר לאחר גרותו שלא היתה כוונתו לשמור את כל דיני התורה והמצוות.

מפגש עשירי:
סימן רס"ט, פסולי חיתון בגר. היחס לגר אחר שנתגייר והמסתעף.

 

הסבר על הקורס

רכזי הקורס

מרצים

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130