facebook youtube google

מחקר אמונות יסוד ואמונות ביניים והשפעתן על מערכת הנישואין

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 08/05/2016

שם הכותב

תקציר המחקר

בני האדם רובם ככולם שמים את יהבם בהשגת קשר זוגי וקשר של נשואין, ומגיעים אליו עם מגוון חלומות, משאלות, אמונות וציפיות, מתוך רצון לשמר את המסורת או לממש צרכים אישיים או חברתיים, וכך מגיעים אליו עם התקווה להמשכיות הדורות. קשר זוגי ובמיוחד קשר של נישואין מושתת על יצירת ברית בין הזוג הנישא, וכן בין האנשים והמשפחות הסובבים אותם. בתקופה הסמוכה לטקס הנישואין הזוג חווה סוג של אופוריה, מעין חוויה של הגשמת משאלות, מימוש חלומות ותקווה להתחלה חדשה, מוצלחת ומאושרת. בני הזוג רואים בנשואין כמסגרת בה יוכלו לגדול, לצמוח, לפרוח ולשגשג. לאחר הטקס נכנסים לחיי בני הזוג מרכיבים חדשים, שאלות וסוגיות, שבמרבית המקרים לא עסקו בהם, ואשר מעמידות את בני הזוג במצבים לא מוכרים או לחילופין במצבים מוכרים אבל כאלה שהודחקו והוסתרו בשל העיסוק בארגון החתונה. החזרה למציאות היומיומית והשגרה, עשויה להתלוות בקשיים כלכליים בשל התחייבויות שהזוג לקח לחתונה, להכנות אליה, לרכישת דירה ומרכיביה ועוד. קשיים נוספים עלולים לנבוע משינוי באורח החיים ובצורך להתארגן מחדש בתוך הזוגיות, למצוא את העצמי של כל אחד בתוך ה "ביחד", לנהל את הצרכים המשותפים ואת אלה השונים.