facebook youtube google

מחקר השפעת האמונה בה' וההתמודדות הדתית על שביעות הרצון מחיי הנישואין

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 08/05/2016

שם הכותב

תקציר המחקר

רבי עקיבא הגדיר במסכת סוטה (י"ז, א'): “איש ואישה זכו – שכינה ביניהם, לא זכו – אש אוכלתם”. נישואין בין שני בני אדם הם מבחן המידות והתגברות על האהבה האנוכית. כשהאיש והאישה מזככים את מידותיהם, הם מוכנים לעבוד על עצמם, ואז שם ה' נמצא בביתם, נמצא בשמותיהם, שוכן בתוכם. אם לא זכו, והם אינם מתחשבים בזולת, אזי הקב"ה אומר שאינו יכול לגור בכפיפה אחת עמם והוא נוטל את שמו, את ה-י' משם ה'איש', ונותרת רק אש ביניהם. כאדם מאמין הנשוי לאורך שנים, הבחנתי כי הגישות הקיימות בפסיכולוגיה מנסות להסביר את נפש האדם רגשותיו והתנהגותו, תוך התעלמות מהנדבך הרוחני. האמונה והדת שזורים בחייהם של מרבית בני האדם, כיחידים וכזוג. הן מבחינה קוגניטיבית, הן מבחינה רגשית, והן מבחינה אמונתית. יש להניח כי השפעתן על חיי האדם גדולה.