facebook youtube google

מחקר השפעת התהליך הקבוצתי בהדרכת הורים בשיטת אדלר על זוגות צעירים במצוקה כלכלית בתקשורת עם ילדיהם

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 03/08/2017

תקציר המחקר

מטרת העבודה היא לבדוק את השפעת התהליך הקבוצתי בהדרכת הורים "בשיטת אדלר" על זוגות צעירים במצוקה כלכלית בתקשורת עם ילדיהם. שאלת המחקר של העבודה היא האם יש השפעה לתהליך הקבוצתי בהדרכת הורים בשיטת אדלר על זוגות צעירים במצוקה בתקשורת עם ילדיהם. הנושאים הכלולים בעבודה: זוגות במצוקה כלכלית, מהותה של תופעות העוני ומרכיביה, חסכים בתנאי החיים, קשיים חומריים והדרה חברתית,תרבות העוני, חוסר יציבות, השלכות מצוקה כלכלית על ילדים בישראל, בעיות של הורים במצוקה, ציפיות מבית הספר,מאפיינים סוציו דמוגראפיים ופסיכולוגיים, אפיוני האוכלוסייה, בעיות ספציפיות הקיימות במשפחות מצוקה עם ילדיהם, תקשורת בין הורים וילדים, תקשורת טובה מתחילה כבר בגיל צעיר, התכחשות לרגשות, תהליך קבוצתי, הרציונאל לעבודה בקבוצות, שיטת אדלר. המתודולוגיה כללה סדנה להנחיית הורים בשיטת "אדלר" במהלכה עברו המשתתפים ראיונות.