facebook youtube google

מחקר מיזם השוברים - הדרכה והכנה לחיי נישואין ומשפחה

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 20/12/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

המחקר יבחן את ההשפעה שיש להדרכה נכונה לחיי נישואין ומשפחה על איכות הקשר הזוגי

תוכן

המחקר יבחן את ההשפעה שיש להדרכה נכונה לחיי נישואין ומשפחה על איכות הקשר הזוגי