facebook youtube google

מחקר זוגיות בצל הורה בעל מגבלה שכלית

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 03/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

בישראל חיים כיום כ-5,300 זוגות שלפחות אחד מבני הזוג הוא בעל מגבלה שכלית. יש למעלה מ-15,000 ילדים להם הורה מוגבל שכלית. מספר הילדים אשר להם הורה מוגבל, וגילם הוא 18 ומעלה הוא קרוב ל8,000. מתוכם למעלה מ-2800 נשואים. הנתונים המובאים להלן, עובדו במיוחד לצורך מחקר זה, על ידי המוסד לביטוח לאומי (2014). הדבר מעיד כאלף עדים, עד כמה פלח אוכלוסייה זה לא זכה מעולם להתייחסות. תחום המחקר על ילדים שנולדו להורה בעל מוגבלות שכלית עדיין בחיתוליו: המחקרים הקיימים נערכו על מדגם מצומצם יחסית של ילדים. המחקרים התמקדו בעיקר בילדים בגיל הרך, ומיעוטם בילדים בגילאי בית הספר היסודי. רובם המכריע של המחקרים לא נערכו מנקודת מבטם של הילדים עצמם.