facebook youtube google

מחקר השפעת הסיוע של קונגרס יהודי בוכרה על חברים ממצב סוציו אקונומי גבוה לעומת חברים ממצב סוציו אקונומי נמוך

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 16/08/2017

שם הכותב

רעיה יוחננוף

תקציר המחקר

תיאוריות שונות מסבירות את שביעות הרצון של הפרט, כמו תיאוריית הסיפוק. ההנחה המעוגנת בבסיס תיאוריה זו הינה ששביעות הרצון היא פועל יוצא של תגמולים הנתפסים על ידי הפרט כחיוביים. על פי התיאוריה ככל שהפרט חש שדואגים לרווחתו, הוא מרוצה ושבע רצון. שביעות הרצון תהיה הן במישור המשפחתי והן במישור הסביבתי, כאשר בכל תחום שבו חש הפרט כי דואגים לו, תהיה שביעות רצונו בהתאם לתחושתו זו. עבודה זו עוסקת בשביעות הרצון של עולי בוכרה מפעילות קונגרס יהודי בוכרה. העולים, חוו משבר עם עלייתם ארצה, אך הקונגרס שהוקם במשך הזמן על ידי לב לבייב, מתאמץ לתת לחבריו תחושת קהילה ואף לספק להם תמיכה חומרית.