facebook youtube google

מחקר הקשר בין רמת שביעות רצון בנישואין, לעמדות גברים ונשים כלפי יעוץ זוגי, אצל בני זוג שומרי תורה ומצוות

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 16/08/2017

שם הכותב

רוני פינטו

תקציר המחקר

רמת שביעות הרצון בנישואין, נובעת מגורמים רבים. מהם, הקשורים לכל אחד מבני הזוג באופן אישי, ומהם, הקשורים למערכת הקשר ביניהם. זוגות רבים, בכל שלבי חייהם, נתקלים בקונפליקטים זוגיים המביאים אותם לפנות לייעוץ. עבודה זו חוקרת את הקשר בין רמת שביעות הרצון בנישואין לבין עמדות נשים וגברים כלפי ייעוץ זוגי, אצל בני זוג שומרי תורה ומצוות. השערת המחקר היא שיימצא קשר בין רמת שביעות רצון בנישואין לעמדות נשים וגברים כלפי פנייה לייעוץ זוגי. הקשר יכול להיות חיובי או שלילי. ייתכן שרמת שביעות רצון גבוהה בנישואין תימצא קשורה לעמדה חיובית כלפי ייעוץ זוגי, אך ייתכן כי יימצא גם להיפך. שרמת שביעות רצון גבוהה בנישואין תהיה קשורה לעמדה שלילית כלפי ייעוץ זוגי משום שבני הזוג אינם רואים את הייעוץ כדבר חשוב כי באופן אישי אינם זקוקים לו.