facebook youtube google

מחקר התכנית הלאומית לשלום המשפחה - מסמך מטרות

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 24/10/2017

שם הכותב

אליאס משה M.A, משה אליאס

תקציר המחקר

התכנית הלאומית הולכת ומתהווה. המסמך מפרט את חזון התכנית, מטרות התכנית ויעדיה

תוכן

התכנית הלאומית הולכת ומתהווה. המסמך מפרט את חזון התכנית, מטרות התכנית ויעדיה