facebook youtube google

מחקר התכנית הלאומית לשלום המשפחה

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 13/02/2018

שם הכותב

הרב עמיחי כהן

תקציר המחקר

בישיבה השבועית של צוות ההיגוי של התכנית הלאומית לשלום המשפחה הגיע הרב עמיחי אליהו, יור איגוד רבני הקהילות. הרב שמע אודות התכנית ומעוניין ליישם אותה בפעילות איגוד הרבנים כך שכל רב ידע לפנות את הזוגות הזקוקים לכך לקבלת עזרה. דובר על פיתוח תכנית משותפת להפוך את הרב כמניע תהליך משפחתי בקהילה במיזם משותף. שוברי האגודה יחולקו לכל קהילת הרבנים והרבניות.