facebook youtube google

מחקר השפעת דפוסי תקשורת לקויים מגיל הינקות על חיי הנשואים

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 30/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

העבודה תבחן את ההשפעות שיש לחיי הנישואין על דפוסי התקשרות לקויים שהוטמעו באדם הבוגר מגיל הינקות ואת יכולתם של בני הזוג לרפא את פצעי העבר של זולתו במסגרת אינטימית זו. במסגרת עבודה זו יבחנו התשתיות שהוטמעו בעולמו הפסיכולוגי-רגשי של האדם משחר ילדותו ליכולתו לפתח ולקיים מערכת יחסים התקשרותית בבגרותו, מתוך אמונה שבשנות חייו הראשונות נחקקים בנפשו דפוסים והטוויות שישמשו מעין "מודל הפעלה" להתנהגותו העתידית באשר ליצירת קשר אינטימי-רגשי מתמשך. בכלל בחינה זו יובאו שתי תיאוריות עיקריות המתארות דפוסי התקשרות בהתפתחות הרגשית: תיאוריית יחסי אובייקט ותיאוריית ההתקשרות. התיאוריות מציגות, את הדמות המטפלת העיקרית כמעניקה את היכולת להתקשרות ולניהול מערכות יחסים בעתיד. יובאו הסברים על התיאוריות, שלבי ההתפתחות שבכל אחת, דפוסי ההתקשרות הנלמדים והשלכותיהן החיוביות והשליליות באדם הבוגר כפי שהן באות לביטוי באינטראקציה וקשר זוגי. חלקה המשמעותי של העבודה יבחן את היכולת לשחזר דפוסי התקשרות לקויים בתקופת הינקות במסגרת חיי הנישואין במטרה לשפרם ולתקנם תוך בחינת תהליך יצירת הקשר באופן לא מודע לזיהוי הצרכים אותם מחפש כל אחד בזולתו בבחינה מודעת ומתוך כך הפיכת הנישואין לקשר צומח, מרומם ומרפא בו משלימים בני הזוג ומספקים אחד את צרכי השניה.

תוכן

העבודה תבחן את ההשפעות שיש לחיי הנישואין על דפוסי התקשרות לקויים שהוטמעו באדם הבוגר מגיל הינקות ואת יכולתם של בני הזוג לרפא את פצעי העבר של זולתו במסגרת אינטימית זו. במסגרת עבודה זו יבחנו התשתיות שהוטמעו בעולמו הפסיכולוגי-רגשי של האדם משחר ילדותו ליכולתו לפתח ולקיים מערכת יחסים התקשרותית בבגרותו, מתוך אמונה שבשנות חייו הראשונות נחקקים בנפשו דפוסים והטוויות שישמשו מעין "מודל הפעלה" להתנהגותו העתידית באשר ליצירת קשר אינטימי-רגשי מתמשך. בכלל בחינה זו יובאו שתי תיאוריות עיקריות המתארות דפוסי התקשרות בהתפתחות הרגשית: תיאוריית יחסי אובייקט ותיאוריית ההתקשרות. התיאוריות מציגות, את הדמות המטפלת העיקרית כמעניקה את היכולת להתקשרות ולניהול מערכות יחסים בעתיד. יובאו הסברים על התיאוריות, שלבי ההתפתחות שבכל אחת, דפוסי ההתקשרות הנלמדים והשלכותיהן החיוביות והשליליות באדם הבוגר כפי שהן באות לביטוי באינטראקציה וקשר זוגי. חלקה המשמעותי של העבודה יבחן את היכולת לשחזר דפוסי התקשרות לקויים בתקופת הינקות במסגרת חיי הנישואין במטרה לשפרם ולתקנם תוך בחינת תהליך יצירת הקשר באופן לא מודע לזיהוי הצרכים אותם מחפש כל אחד בזולתו בבחינה מודעת ומתוך כך הפיכת הנישואין לקשר צומח, מרומם ומרפא בו משלימים בני הזוג ומספקים אחד את צרכי השניה.