facebook youtube google

מחקר ההשפעה של לימודי נישואין על חיי הפרט והמשפחה של היועצים

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 01/05/2008

תקציר המחקר

מטרת המחקר: המטרה העיקרית היא לבדוק את ההשפעה של לימודי נישואין והמשפחה, בשיטת הלימוד הנלמדת ב מרכז י.נ.ר על חיי הפרט ו/או המשפחה של היועצים. מה נדע בסוף המחקר ? האם יש השפעה על חיי הנישואין של הלומדים ע"י לימודי יעוץ נישואין ומשפחה במרכז י.נ.ר. נדע לזהות ברמת סילום את האלמנטים המשפיעים בתוכניות הלימודים על האלמנטים המושפעים ברמת הסילום בחיי הנישואין של היועץ. נדע לזהות את הגורמים המניעים את התלמידים ללימודי נישואין ומשפחה. ההיפותזה (הנחת היסוד: ) ההשערה שיש השפעה חיובית על התלמידים הבוגרים בתחום הנישואין והמשפחה על איכות הנישואין והמשפחה שלהם. ההכשרה יכולה לשמש כמקור לידע ולהעצמת מודעות לבני זוג כתוסף ולפעמים כטיפול קוגניטיבי זוגי ומשפחתי. הנחת היסוד מתבססת על סמך ניסיון של עושה המחקר עם תלמידים בתחום, ראיונות קבלה ללימודים, מכתבי אהדה של תלמידים למרצים ולהנהלה, משובים, וברכות בע"פ. שאלה עיקרית למחקר א. האם ישנן השפעות מעצם לימודי תחום ייעוץ נישואין ומשפחה על איכות הזוגיות של הלומדים ? שאלות משנה א. באיזה תחומים חל השינוי בקרב הזוג, ומה מדרג התחומים שחלו בהם ? ב. איזה חלק ספציפי בתוכנית הלימודים הוא המשפיע ביותר ? ג. האם קיים הבדל בנוגע להשפעה בין נשים לגברים ? ד. כיצד נראה פרופיל קהל היעד הפונה ללימודי נישואין ומשפחה ? ה. מהם הרווחים וההפסדים שיש ליועץ משפחתי לאחר הכשרתו ביחס למשפחתו ?