facebook youtube google

מחקר השפעת העיסוק במקצועות התרפיה והטיפול הנפשי מבחינה קוגניטיבית ומנטאלית על המטפלת

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 03/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

המחקר יעסוק בחקר השפעת הלימודים ו/או העבודה בתרפיה ובמקצועות ריפוי הנפש על המטפל מבחינה קוגניטיבית ומנטאלית. נאמר בספר משלי: "רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה'" (משלי: כ"ט, י"ג) מסבירה הגמרא שכאשר תלמיד הולך לרבו ומבקש ממנו שילמדו תורה והרב מסכים ומלמדו, אז הקב"ה מאיר את עיני שניהם, כלומר: הרב מקבל אף הוא הארה משמים ללימודו, כיוון שגם הרב צריך עדיין לימוד והקב"ה מלמדו. (מסכת תמורה: ט"ז ע"א) למדנו מכך שכאשר אדם מלמד ומקדיש מזמנו לזולת, הקב"ה מאיר את עיניו והוא יוצא נשכר.