facebook youtube google

מחקר השפעת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בשילוב תרפיה במוסיקה (באמצעות קולנים) על מטופלי חרדה

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 03/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

בתקופות והזמנים המתחדשים של ימינו, נדרשת לעיתים קרובות חדשנות ומיזוג של דיסציפלינות טיפוליות. נושא המחקר נבחר על מנת לבדוק האם שילוב של שתי שיטות דיסציפלינות טיפוליות: האחת מתחום הפסיכולוגיה הקוגנטיבית התנהגותית והשניה מתחום הטיפול במוסיקה (באמצעות קולנים), יכולות להביא לתוצאות יעילות יותר, אצל מטופלי חרדה. לחוקרת ידע וניסיון בשתי הדיסציפלינות, הן בפסיכולוגיה הקוגנטיבית התנהגותית והן בתחום התרפיה במוסיקה (באמצעות קולנים), ולכן היא בחרה לבחון את השילוב בין שתי השיטות במסגרת הטיפול הקליני. העבודה תבדוק, באמצעות ראיונות, האם קיימת השפעה בעלת יתרון על תוצאות הטיפול והאם המטופל חווה שינויים. כיצד הוא מרגיש בטיפול משולב מהסוג האמור? העבודה תבחן את איכות התוצאות ואת הזמן שנדרש להשיגן. מטרת הבחירה בנושא זה: להציע דרך אינטגרטיבית בין גישות טיפוליות ולאתגר מטפלים נוספים לשלב בין דיסציפלינות טיפוליות שונות, כדי לתת הן למטפל והן למטופל לנגוע ברבדים נוספים בכוחות הנפש של המטופל.