facebook youtube google

מחקר השפעת רמת האמונה הדתית של האדם על רמת חרדת בחינות.

חזרה לכל המחקרים תאריך המחקר: 16/08/2017

שם הכותב

תקציר המחקר

חשיבות עבודת המחקר היא לברר האם חוויית חרדה ופחד כדרך ותפיסת חיים פנימית החרדה מכל מעשה ודיבור שאדם עושה או אומר בעולם הזה. לה השפעה והשלכה על רמת החרדה. שתפתח חרדת בחינות ברמה כזו או אחרת. וזאת כדי לעשות אבחנה מבדלת בדרך טיפול בחרדתו של המטופל ממקום רחב יותר שהוא אמונתו בבדיקת כל מעשיו ודרכיו. ועל כן חרד הוא לתוצאות מעשיו וחרדה זו יוצרת חסימות בעריכת הבחינה ואולי בלימודה לקראת הבחינה שמשליכה גם על ביצוע עריכת הבחינה. המחקר בא למלא את החלל שקיים לכאורה בנושא "חרדת בחינות" בדיקת הקשר בין רמת אמונה דתית (שמשליכה על חרדה על מעשיו או חוסר מעשיו של האדם בחייו.) על כל מרכיבי חייו בעבודתו, בלימודיו ובודאי כאשר עומד לבחינה ולקבלת ציון על הישגיו . מטרת מחקר זה להאיר עיני הנחקר/ מטפל- לזהות את מקור חרדותיו של החרד, על פי תפיסת אמונתו.כדי לשנות תפיסות קוגניטיביות בעת עריכת הבחינה ואולי ככלל תשליך על הדימוי העצמי שלו והתנהגותו בחברה.