facebook youtube google

מדור אקטואליה במשפחה

למד עצמך לדבר בלשון נקיה

מאת הרב מאיר שמעון עשור 16/12/2020
תקציר:
למד עצמך לדבר בלשון נקיה מאמר לר"ח טבת מאת מנכ"ל מרכז י.נ.ר הרב מאיר שמעון עשור חודש טוב ומבורך!!
למד עצמך לדבר בלשון נקיה
א טבת | 16.12.2020

"וְתִגְזַר אוֹמֶר וְיָקָם לָךְ"[1].

מעלת קדושת הדיבור

קיימת יכולת לאדם המקדש את דיבוריו, לזכות לכוחות רוחניים, שתפילותיו תהיינה נשמעות ומתקבלות בשמים ושיהיה משקל לאמרותיו, להגיע למעלה של "ותגזר אומר ויקם לך".  ביכולת האדם לרכוש מעלה זו כאשר יטהר רעיונותיו ומחשבותיו ויהיה כן ואמיתי בכל דבריו. אם יזכה לכך, כאשר יחליט בדעתו לעשות דבר מה, המקום יקיים לו הדבר ההוא[2] כאשר יאמר בפיו ברצוני שיהיה דבר זה, אי"ה אותה שעה יתקיים לו[3]. וזה פרוש הפסוק "ויקם לך", השם יקימהו כאשר תגזור[4], יקיים משאלותיך ודבריך[5].

כתב המלבי"ם[6] על הפסוק "ותגזר אומר: גם מה שתגזר בדרך גזרה כי כל הטבע תהיה נכנעת תחתיך, וכמו שגזר יהושע על השמש שתדום ואליהו שאמר "אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי" .

מהגמרא בתענית ניתן לראות מה כוחו של המקדש את דיבוריו מסיפורו של חוני המעגל:  [7] "ת"ר פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים שלחו לחוני המעגל התפלל וירדו גשמים, התפלל ולא ירדו גשמים, עג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא.

אמר לפניו רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך, התחילו גשמים מנטפין.. אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות, ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.. אמר לפניו לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה, ירדו כתיקנן עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים". "תנו רבנן מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל.. ותגזר אומר, אתה גזרת מלמטה והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה".

על מעלת קדושת הדיבור כותב הנביא ירמיהו "לָכֵן כֹּה אָמַר יְ-ה-וָ-ה אִם תָּשׁוּב וַאֲשִׁיבְךָ לְפָנַי תַּעֲמֹד וְאִם תּוֹצִיא יָקָר מִזּוֹלֵל כְּפִי תִהְיֶה יָשֻׁבוּ הֵמָּה אֵלֶיךָ וְאַתָּה לֹא תָשׁוּב אֲלֵיהֶם[8]"

נראה בס"ד לפרש את הפסוק כך: "אם תשוב" אתה, ישראל, בתשובה "ואשיבך" -אקרב אותך אף אני, "לפני תעמוד" - דרגת קדושה גבוה לעמוד לפניו יתברך והכוונה לדרגת קרבה וקבלת שפע מצד הפנים ברווח ולא מאחור בצמצום. אם תוציא יקר מזולל" - אם תוציא מילים יקרות ונקיות, תסנן ותברר מילותיך עד שיחשבו משפטך יקרות, עבודת ליטוש המילים יוציא אותם מזולל- מזילותא, מרמת זילות נמוכה ותהפוך אותם ליקרות, אז "כפי תהיה" הפה שלך יהיה כפי, שאתה מברך ואני מקיים - שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה, "ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם"" - יתובון אינון לפתגמך ואת לא תתוב למטעי בתריהון[9]". פרוש המילים ישובו להיות חלק מפתגמך ושפתיך ונפשך תטהר ולא תשוב לטעות אחרי מילות הזילות.

יהא אדם מכוון לדבר בלשון נקייה

בגוף האדם ישנן שתי בריתות המכוונות זו כנגד זו, והן: [10]ברית הלשון וברית המעור (היסוד-ברית מילה), וכל זמן שהאדם שומר על לשונו בקדושה גדולה ונזהר שלא לדבר דברי איסור, הקב"ה מסייע בידו לשמור גם על קדושת היסוד. אך אם חלילה פוגם האדם בברית הלשון ומדבר בלשון לא נקיה, מסתלקת מעליו השמירה וסוף שיבוא לפגום אף בברית השנייה.

וכך כתב הזוהר על הפסוק[11]: "[12]אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" (זה בשר קדש, שכתוב והייתה בריתי בבשרכם[13]) "ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך"   "ואל תאמר לפני המלאך", דהיינו ההולך לימינו של אדם, אל תאמר דברים שאינם הגונים, אלא כל דבריך יהיו בנחת ובמשקל, מהו הטעם, כי שגגה היא, שחייב על זה קרבן שגגה. "למה יקצוף האלקים על קולך", שמפני שעוף השמים יוליך את הקול שלך, ומעמידו לפני הקב"ה".

"וחבל את מעשה ידיך", היינו על חטא הבשר, מהו הטעם, מפני שכל אדם שיש לו ברית קדש אין יכולים אותם השולטים בגיהנם להכניסו שם, ובלבד שישמור את ברית קדש, ואם לא שמר אותה מעבירים ממנו (הברית) ומשחיתים ומחבלים אותו, שזה מעשה ידיו של אדם"

כוח הדיבור הוא עיקר חיותו של האדם; [14]הדיבור  הוא עיקר נפש האדם, והוא זה שמבדיל את האדם מהדומם, הצומח והחי. הדיבור מעניק צורה ממשית  לכוח המחשבה[15]. ר' יהודה הלוי מונה למעלה מדרגת המדבר, כמדרגה בפני עצמה נפרדת ועליונה יותר, את מעלת ישראל [16]דוברי  שפת הקודש":[17]ורוממתנו מכל הלשונות".

טעם לכך מצוי, בין היתר, בעובדה שלשון הקודש היא הלשון שבה נאמרה [18]התורה, ולא זו  בלבד, אלא שהעולם כולו נברא בלשון הקודש[19], ולשון הקודש הייתה השפה הרשמית והיחידה [20]של האנושות כולה עד לדור הפלגה. הרמב"ם מסביר שקדושת השפה נובעת מהתכונה הפנימית המאפיינת אותה, והיא "נקיות" השפה. כך, למשל, אין בשפה העברית שמות לאיברי הרבייה לא הזכריים ולא הנקביים, בניגוד גמור לשפות אחרות שבהן לאיברים אלו שמות ייחודיים. כלומר, [21]שפת החול של השפה העברית, נקייה.

עד כאן הבנו את מעלת וחשיבות השמירה על לשון נקיה. ומכאן עולה השאלה, האם זוהי חובה? וכיצד ראוי לנו לדבר?

דיון בסוגיה זו מצוי בתלמוד, במסכת פסחים[22]: "אמר ר' יהושע בן לוי: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו" דרשתו של ר' יהושע בן לוי נאמרה על הפסוק: "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו[23]". לכאורה, כדי לציין את ההפך מ"הבהמה הטהורה", צריך היה להיות כתוב: "הבהמה הטמאה", אלא שהכתוב חורג ממנהגו המקצר ומוסיף לנו שמונה אותיות רק כדי להימנע מלומר "[24]בהמה טמאה".

התלמוד מביא דרשות נוספות, שמהן ניתן ללמוד שהתורה[25] הייתה מוכנה להאריך ולהוסיף יותר כדי להימנע משימוש במילת גנאי. יתר על כן,  אם ר' יהושע בן לוי ניסח את דבריו על דרך השלילה "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו", בא רבי ישמעאל מיד אחריו ומטיל חובה לדבר בלשון נקייה: "תניא דבי ר' ישמעאל: לעולם יספר אדם בלשון נקיה".

 

בדרך שמנסח האדם את דבריו שם מונחת דעתו.

בתלמוד בפסחים[26] מובאות דוגמאות שלפיהן השימוש בשפה נקייה יש בו כדי להעיד על האדם. כך למשל, התלמוד מספר על שני תלמידיו של רב שישבו ולמדו, ותוך כדי לימוד, ואולי בסופו, אמר אחד לחברו שלימוד ההלכה התיש אותו כמו "חזיר", ואילו השני אמר, שהלימוד התיש אותו כמו "גדי". מאותו רגע לא דיבר רב עם התלמיד הראשון שהזכיר "חזיר", משום שלא נקט בלשון נקייה.

סיפור אחר מובא בהמשך, על אותה שאלה שנשאלה פעמיים בבית המדרש של הלל הזקן : פעם נשאלה בלשון נקייה כך: שאל ר' יוחנן בן זכאי "מפני מה בוצרין (קטיפת ענבים) בטהרה ואין מוסקין (קטיפת זיתים) בטהרה"?, ופעם בלשון שאינה נקייה: "מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה?" אמר הלל באותו הרגע,  מובטח בזה (זה שדיבר בלשון נקיה) שמורה הוראה בישראל, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל.  

מסיפור זה עולה, שמלבד היכולת של לשון נקייה להביא את האדם לקדושה, יש בה כדי להעיד על האדם היכן מונחת מחשבתו.

מנגד, המשתמש בלשון שאינה נקייה, יש לבודקו היטב, שמא פסול יש בו. כך התלמוד מביא סיפור על שלושה כוהנים שביקשו ליטול את חלקם בלחם הפנים. האחד ביקש ליטול חלק כפול, האחר ביקש ליטול חלק בגודל של "כזית" ואילו השלישי ביקש חלק בגודל של "זנב הלטאה". שימוש בביטוי זה הביא את הכוהנים לבדוק אחריו ומצאו בו שמץ פסול.

על מנת לברר מהי השפה שעלינו לאמץ בדיבורנו, נביא את מדברי ר' יונה שמחלק את הדיבור לשלושה סוגים שונים: לשון מגונה, לשון כבוד ולשון רגילה, ומורה כי על האדם לדבר בלשון של כבוד כאשר הוא לומד תורה, וגם כאשר הוא מדבר בעסקי העולם.

עוד בעניין לומדים מרבי יוסי בן קיסמה. "אמר רבי יוסי בן קיסמא[27]: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי מאיזה מקום אתה? אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות ? אמרתי לו, בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד"

ולכאורה קשה מדוע לא הסכים רבי יוסי בן קיסמא ללכת לעירו של אותו עשיר, והלא הוא יכל לזכות את כל תושבי המקום בלימוד התורה הקדושה?! אלא הבחין רבי יוסי בן קיסמא שלא הייתה מגמתו של אותו עשיר למען הגדלת התורה והאדרתה. כמו שאמר לו, "איני דר אלא במקום תורה"

וצריך להבין, איך הבין רבי יוסי בן קסמא שמקומו של אותו אדם אינו מקום תורה? אלא, שמתוך בקשתו שאמר "רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות", ידע רבי יוסי שבמקום זה אין תורה, כי במקום של תורה, לא מדברים בראש ובראשונה על כסף וזהב, ואם הוא מציע כל כך הרבה כסף, סימן שזה מה שעומד בראש מעיניהם.

וזאת ועוד: ידוע שבמה שאדם פותח ראשון ומדבר שם הוא מונח. ראשית המחשבה מעידה על מהות האדם. אותו אדם תחילת דבורו היה כסף ומכאן למד רבי יוסי כי כל מעיניו של אותו אדם נציג המקום, הוא כסף ולכן איני דר אלא במקום תורה. רואים אנו מכאן כמה הדיבור מספר ומעיד על המחשבה ועל האדם ואדם היכן שמדבר שם הוא מונח.

 

חשיבות המילים שיוצאות מהפה

היהודי מצווה לשמור על קדושת הדיבור ולהרגיל את עצמו לשמור מכל משמר מלדבר דברים אסורים בבחינת סור מרע. באיסור של דיבורים האסורים נכללים: איסור לדבר רכילות ולשון הרע איסור לשקר "נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה[28], איסור לקלל, איסור לדבר דברי נבלה ופריצות[29], איסור לזלזל ללעוג לבוז או לצחוק ממעשה אדם[30]. אסור להוציא כל דבר מגונה מפיו[31].

לא רק בגלל ההלכה והאיסור אנו צריכים להקפיד בכך, אלא בעיקר בשל ההשלכות החמורות והתוצאות השליליות הנגרמות מדיבורים האסורים. הגמרא בשבת[32] אומרת "בעון נבול פה צרות רבות וגזירות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין, שנאמר[33] "על כן על בחוריו לא ישמח א-דני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה".

שואלת הגמרא: "מאי ועוד ידו נטויה, אמר רבי חנן בר אבא הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה".

אמר רבא בר שילא אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנם, שנאמר[34] "שוחה עמוקה פי זרות", רב נחמן אמר אף שומע ושותק, שנאמר וזעום ה' יפול שם".

ומכאן שחייב האדם להשתדל לדבר דבריו בלשון נקיה, בלשון אמת ובקדושה, לדייק בכל עניין ועניין ועד כמה שניתן.

זהירות, מילים פועלות

הגמרא אומרת :"[35]אל יפתח אדם פיו לשטן". מאחר ומילים פועלות, הצירוף השלילי עשוי לגרום ליצירת מציאות שלילית לפי תיאור המשפט. לעומת זאת, במקום אחר, בפן החיובי אנו מוצאים "[36]אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך". ברכה שנאמרת אפילו ע"י אדם פשוט, המילים פועלות לפי תוכנן. אפילו שיחה פשוטה ללא כוונה נרשמת ונשמרת ועשויה להיות בעלת כוח השפעה. ניתן לראות זאת מהפסוק "[37]כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עייפה ודרך על במתי ארץ י-ה-ו-ה א-ל-ה-י צבאות שמו"  על הפסוק זה "אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה"[38]

הרב וולבה[39] מסביר:  הזהיר כאן את האדם מחמת היותו עתה כאן בזה העולם השפל ואינו רואה ומשיג הבניין או ההריסה ח"ו הנעשים בעולמות מכל דיבור ודיבור שלו, ויכול להעלות על דעתו ח"ו לומר במה נחשב דיבור ושיחה קלה שתפעול שום פעולה ועניין בעולם.. אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו לכל אשר יבטא בשפתיו לא נאבד ולא הולך לבטלה... והוא אשר אמרו חז"ל אפילו שיחה קלה שבין איש ואשתו מגידין לו בשעת הדין, כלומר: רק בשעת הדין בעולם האמת מגידים לאדם עד היכן מגיע כחה של שיחה קלה שדיבר בהיותו זה העולם".  

לסיכום: ידע האדם את מעלת הדיבור, חשיבותו וכוח השפעתו. ויזהר בלברור את כל מילותיו בבחינת "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דבור", כפי שאמר [40]רבי שמואל בר נחמן: ערות דיבור זה נבול הפה ובכך יהיו בס"ד מעשיו רצויים.

 

 

 


[1] איוב,(פרק כב פסוק כח). "וְתִגְזַר אוֹמֶר וְיָקָם לָךְ וְעַל דְּרָכֶיךָ נָגַהּ אוֹר"

[2] מצודת דוד,(איוב פרק כב פסוק כח).

[3] ר' יוסף קרא,(איוב פרק כב פסוק כח).

[4] פירוש המענה,ר' משה קמחי,(איוב פרק כב פסוק כח).

[5] רשב"ם, ,(איוב פרק כב פסוק כח).

[6] מלבי"ם,(איוב פרק כב פסוק כח).

[7] תלמוד בבלי תענית כג א

[8] ירמיהו,(טו יט).

[9] שם,רש"י.

[10] ספר היצירה,(פרק א משנה מ"ג).

[11] זהר חדש (שיר השירים כד).

[12] קהלת,(פרק ה פסוק ה).

[13] בראשית, (פרק י"ז פסוק י"ג) "הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ וּמִקְנַת כַּסְפֶּךָ וְהָיְתָה בְרִיתִי בִּבְשַׂרְכֶם לִבְרִית עוֹלָם".

* מאמר מבוסס על עו"ד  אלישי בן יצחק דף השבוע פרשת נוח תשע"ח, מספר 1241. הפקולטה למדעי היהדות אוניברסיטת בר אילן.

[14] הרב חיים מוולאזין, נפש החיים, שער ב, פרק יד

[15] ראו הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה, כרך ב, אגרת תשעח: "בעניין היחש של ההשגות המופשטות עם פרטי המעשים, המשל היותר טוב בזה הוא היחש של הגילוי הנשמתי של האדם בכללו, בדיבורו המתחלק למבטאים ולאותיות, שהם נושאים בקרבם את התכונה הרוחנית של המחשבה אע"פ שעצם המחשבה במקוריותה היא נשגבה מכל מבטא והגיון קולי, מ"מ הערך של המחשבה אל הדיבור הוא ערך עצמי, ואנו רואים שהדיבור מברר לפעמים ג"כ את המחשבה, ובאמת הדיבור הוא המחשבה הגופנית".

[16] רבי יהודה הלוי, הכוזרי, מאמר ראשון, פסקאות כז-מב.

[17] ברכת קדושת היום בתפילת שבע לשלוש רגלים.

[18] בבלי ברכות יג, א, בבלי סנהדרין כא, ב.

[19] בראשית רבה, פרשה יח, ו; מדרש תנחומא, פרשת נח, יט.

[20] תלמוד ירושלמי מגילה א; מדרש תנחומא, פרשת נח, יט; מהר"ל גור אריה – בראשית, יא, א

[21] רמב"ם מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ח.

[22] פסחים,(דף ג ע"א).

[23] בראשית,(פרק ז פסוק ב).

[24] חלק מפרשני התלמוד תהו בעניין זה, שכן מצינו שבמקומות אחרים בתורה מופיע הביטוי "בהמה טמאה", מדוע א"כ לא נשמר עיקרון זה גם במקומות אלו? הריבב"ן (ר' יהודה בן בנימין ענו ( סבר, שהכתוב הראשון, שנועד ללמדנו על חובת השימוש בלשון נקייה, מופיע בפרשתנו, ואילו ביתר המופעים נקט לשון "טומאה" משום דרך קצרה; המאירי ומהר"ם חלואה סברו כי במקום שמדובר בהלכה יש לנקוט בלשון חדה וברורה, ולכן כדי להרחיק מאיסור ניתן להשתמש במילת גנאי; הר"ן ופירוש נוסף של המאירי עומדים על כך, שהדרישה מנח הייתה לאסוף בהמות שלא נעשתה בהן עבירה; ר' יונה הסביר שבתקופת נח עדיין לא הייתה קיימת החלוקה של בהמה טהורה ובהמה שאינה טהורה, וחלוקה מעין זו אנו מוצאים רק לאחר מתן תורה. ראו ר' יונה, שערי תשובה, שער שלישי, פסקה רל.

[25] פסחים דף ג ע"א: "רב פפא אמר תשע שנאמר (דברים כג, יא) כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה.  רבינא אמר עשר וי"ו דטהור. רב אחא בר יעקב אמר שש עשרה שנאמר )שמואל א כ, כו( כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור.

[26]  פסחים,(ג ע"א).

[27] מסכת אבות,(פרק ו משנה ט).

[28] תהלים,(לד יד).

[29] מהפסוק "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר" )ויקרא רבה כד,ז) דרשו חז"ל שיש להימנע גם מ"ערוות דיבור", היא ניבול פה. "אמר רב חנן בר רבא הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעה. אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא: כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנום." תלמוד בבלימסכת שבתדף ל"ג, עמוד א' הרמח"ל כותב "שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש, ומשום זנות הוא שנאסר ככל שאר ענייני הזנות". מסילת ישרים פרק י"א.

[30] פרקי אבות,(פרק ד משנה ג), "הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם"

[31] "אמר ר' יהושע בן לוי: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו" בבלי מסכת פסחים,(דף ג', עמוד א').

[32] בבלי, (שבת לג א).

[33] ישעיה,(ט טז).

[34] משלי, פרק כב פסוק יד), "שוחה עמקה פי זרות זעום י-ה-ו-ה יפול [יפל] שם"

[35] ברכות יט ע"א, ס ע"א; כתובות ח ע"ב. כך למשל, המגן אברהם פוסק שאין נכון לומר וידוי של מיתה קודם השינה, שלא לפתוח פה לשטן (ראו: מגן אברהם, אורח חיים, סימן רלט, סק"ז(.

[36] בבלי, מגילה,(טו ע"א).

[37] עמוס,(פרק ד פסוק יג.(

[39] הרב שלמה וולבה, עלי שור – חלק שני, מערכת האדם, פרק ד, עמ' לה.

[40] ירושלמי,(כד ז).

כתבות אחרות

בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה

בשעה טובה קורס רבני קהילות באור יהודה הסתיים בהצלחה

בטקס חגיגי ומרגש בברכת ראשת העיר גב' ליאת שוחט, ובמעמד רב העיר, הרה"ג ציון כהן שליט"א, ונציגות עובדי רווחה, הסתיים אמש קורס מנהיגות בקהילה לרבני העיר.

הקורס התקיים בשיתוף פעולה ייחודי בין מחלקת משאבי קהילה – אגף שח"ק, הרשות לביטחון קהילתי, מרכז קרן אור ומרכז י.נ.ר, שהיה אחראי על העברת ההכשרה.

הקורס, שכלל מיומנויות באיתור, זיהוי וסיוע בתחום הזוגי והמשפחתי, הועבר ע"י הרב אליהו בן סימון, יועץ נישואין ומשפחה, רכז התכנית להכשרת מדריכי נישואין במרכז י.נ.ר וראש בית ההוראה "שלמות המשפחה". זאת מתוך הכרה בערך וחשיבות רב הקהילה המשמש דמות מרכזית להענקת תמיכה והכוונה.

הקורס התמקד באיתור קשיים ובעיות בשלבים ההתפתחותיים של המשפחה, במרכיבי תקשורת, מאפייני טראומה ומשבר,  ובהענקת ארגז כלים להתערבות ראשונית והמשך ליווי לקבלת עזרה מקצועית במידת הצורך. הקורס פיתח וחידד את הידע וההבנה בנושאים רגישים אליהם נחשפים רבני הקהילה, והחשיבות של התערבות מקצועית ושיתוף פעולה עם גורמי הטיפול הקיימים בעיר.

"כרבני קהילות הבנו כמה אנחנו צמאים וזקוקים לידע מקצועי שיסייע לנו לפעול בקרב הציבור שלנו. הקורס נתן לנו מענה ותרם לנו מאוד. אנו מעריכים ומודים לכל הנוגעים בדבר ומקווים להמשך שיתופי פעולה מבורכים גם בעתיד", כך סיכם את הקורס אחד מהרבנים המשתתפים בו. "אנו רואים חשיבות רבה בהעצמת תפקידו של רב הקהילה כגורם משמעותי שיכול לסייע ברגישות ובאנושיות לאיתור בעיות והכוונה להמשך ליווי מקצועי ועל כן מברכים על ההכשרה הזו ומודים לכל מי שלקח בה חלק" כך סיכם הרה"ג ציון כהן שליט"א שיזם וקידם את ההכשרה.

מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע

מרכז י.נ.ר - גוף מוכר ע"י לשכת המאמנים

לאחר תהליך ביקורת ופיקוח, בשעה טובה, אושרה תכנית ההכשרה לאימון אישי במרכז י.נ.ר ע"י לשכת המאמנים.

גם בתחום האימון, אנחנו לא מתפשרים על איכות מקצועית. 

בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת

בשעה טובה - סיום קורס רבנים באילת

אמש הסתיים קורס רבנים בעיר אילת.
טקס חלוקת תעודות מרגש התקיים במעמד גזבר העירייה ויור המועצה הדתית בעיר.
הקורס, שהובל ע"י הרב אליהו בן סימון העניק לרבנים מיומנויות מעשיות להתערבות במצבי משבר בתחום האישי, הזוגי והמשפחתי.
הרב בן סימון שנסע כל שבוע עד אילת מסכם:

"מרגש להיות חלק מהשליחות של מרכז ינר ולראות איך החזון מתממש בפועל.  הענקת ידע וכלים מעשיים לרבני הקהילות בארץ ובעולם לזהות ולבצע התערבות ראשונית כלים בסיסיים להתערבות בנישואין ומשפחה מסייעים בחיזוק התא המשפחתי.
היה לי לכבוד, זכות וגאוה להוביל את ההכשרה באילת ופנינו להכשרה הבאה הנוספת באור יהודה".

כנס רבני בית ההוראה

כנס רבני בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט"

אמש התקיים כנס רבני בית הוראה "שערי הלכה ומשפט".

בכנס השתתפו למעלה מ 30 רבני בית ההוראה, ובכללם הרבנים הנותנים מענה בבית ההוראה למענה כללי לשאלות בהלכה, בית ההוראה לדיני ממונות ובית ההוראה הייחודי למענה בתחום קדושת המשפחה – בית הוראה "שלמות המשפחה".

הכנס, התקיים במרכז י.נ.ר, המפעיל את בית ההוראה, ובו נשאו דברים הרה"ג חגי שושן שליט"א, ראש בית ההוראה, הרה"ג שלמה בארי שליט"א, ראש בית ההוראה לדיני ממונות, הרה"ג אליהו בן סימון שליט"א, ראש בית ההוראה שלמות המשפחה, הרב דוד בן חי שליט"א, מנהל בתי ההוראה, בנוכחות מנכ"ל מרכז י.נ.ר, הרב מאיר שמעון עשור האחראי לכל הפעילות המבורכת.

בכנס הרבנים התעדכנו ודנו בחידושים והתפתחויות בבית ההוראה תוך חשיבה על שיפור, ייעול והגדלת המערך.

הרב בן סימון מסר הרצאה בנושא "הרב כמנהיג" – על תפקידו ואחריותו של הרב במענה לקהילה

הרב שושן והרב בארי מסרו הרצאה בנושא היבטים מעשיים במענה בבית ההוראה וכללי פסיקה.

לקראת חג הפסח בית  ההוראה פועל במתכונת מתוגברת ומעניק מענה בכל תחומי ההלכה והפסיקה.

לפניות לבית ההוראה חייגו: *2873

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

כתבה: רחלי עשור, עו"ס ומתנדבת במטיבתא

הכתבה נכתבה על בסיס מאמרו של דר אילן טל, פסיכיאר מומחה מנהל מרכז ד"ר טל PTSD "  - איך מזהים תגובה פוסט טראומטית? פוסט טראומה סימנים ודרכי טיפול", טיפולנט.

חג פורים עומד בפתח ונראה כאילו הרחובות לובשים חג: צהלות הילדים ברחובות, דוכנים עמוסים בתחפושות מקוריות, יין לעדי לא ידע, שירים, מסיכות ורעשנים...

מנגד אנו עדים לתמונות המחרידות של ילדים, נשים, גברים וקשישים תושבי אוקריאנה, הנמלטים מהריסות ביתם תחת כוחות הצבא הרוסי. גם בישראל, משפחות שלמות חרדות לגורל  יקיריהם באוקראינה. עבור אחרים, התמונות הללו מעוררות תזכורת כואבת לטראומות עבר המקוננות בקרבם מידי יום ולילה.

איך מתנהלים במציאות מורכבת זו שמחד, מזמינה ששון ושמחה, ומחד שוטפת אותנו  בחרדה קיומית? איך מתפקדים? חוגגים? חוששים? מסתירים?.

המציאות בחברה הישראלית, האיום הקבוע מהמדינות השכנות, אירועי הביטחון, מטחי הגראדים בדרום ובצפון וימי הזיכרון  הביאה חוקרים רבים להרחיב את העיסוק בהפרעות פוסט טראטמטיות.

מהי טראומה? כיצד נזהה אותה והאם היא ניתנת לטיפול?

הספרות המקצועית מדברת על כך שהחוויה הטראומטית באה לידי ביטוי במספר תגובות שכחיות:

העולם מפחיד - העולם נחווה פתאום מפחיד ולא בטוח. פחד או חרדה עשויים להחוות כתוצאה מהיזכרות באירוע הטראומטי, אבל לעיתים הם עשויים לצוץ "ללא הסבר".

חוויה חוזרת של אירוע הטראומה - מחשבות חוזרות לא רצויות שקשורות לחוויה הטראומטית או ממש החזרים (פלאשבקים) של האירוע, עד כדי חוויה כאילו חיים מחדש את האירוע הטראומטי. סיוטים הם גם תופעה שכיחה לחוויה הטראומטית.
קשיי ריכוז - נובעים מכך שהמוח עסוק בניסיון לעבד ולשחזר את האירוע הטראומטי ולכן לא מספיק פנוי על מנת לזכור ולהתרכז בחומרים חדשים.
הימנעות והתרחקות  מכל דבר שעלול להזכיר את האירוע הטראומטי (למשל, הימנעות משהייה במקום בו אירעה הטראומה) או מגורמים הקשורים באופן עקיף לטראומה. קרירות רגשית - נטייה להתרחק ממחשבות ורגשות כואבים ולפעמים גם ניסיון להימנע מכל רגש בכלל. מצב זה מונע אמנם מהאדם לחוש רגשות קשים אשר קשורים לטראומה, ואף משכיח את פרטי הטראומה לזמן מסוים, אבל גם חוסם את האפשרות של האדם להרגיש רגשות בתחומים אחרים. אנשים אלו נחווים כמנותקים רגשית, אדישים וחסרי רגש כביכול לסובבים אותם. האדם עצמו חש חסר רגש ולעיתים אף מכנה עצמו "חי מת".
דריכות ועוררות - כל גירוי קל מבהיל. מערכת האזעקה של הגוף פועלת שלא לצורך הרבה זמן. 
חוסר סבלנות ורגזנות - הדריכות הרבה, העייפות והמתח, תורמים לכך שסף התסכול נמוך יחסית. קל מאוד להתעצבן וקשה לסבול רעש, קונפליקטים ואי הבנות. "הפתיל קצר" והאדם נוטה להתפרצויות זעם, הרבה פעמים דווקא על האנשים הקרובים לו ביותר.
כעס - הכעס יכול להיות על עצמי - מדוע זה קרה לי, כעס על התגובה בזמן האירוע או על על התגובה עכשיו, אחרי האירוע.

אשמה ובושה - מחשבות אשמה ובושה יכולות לעלות בתגובה לאירוע הטראומתי, לאופן ההתנהגות בעת האירוע ולאחריו: "הייתי צריך להגיב כך ולא אחרת"...תחושות אלו מונעות לפעמים מהאדם להגיע בהקדם לקבל עזרה ותורמות לסבל מתמשך ומיותר.  
דיכאון - מצב רוח ירוד, תחושת חוסר תקווה, בכי תכוף, ייאוש, חוסר עניין בעתיד, חוסר עניין בדברים שבעבר עניינו, תחושה כבויה ואף תחושה כי אין בשביל מה לחיות, כולן תגובות שכיחות לאחר חוויה טראומתית.

פגיעה במשפחה ובזוגיות - הקושי לסמוך ולבטוח, הכעס וה"פתיל הקצר", דיכאון וכו' משפיעים על הקשר הזוגי ועל המשפחה כולה. 

מה ניתן לעשות?
חשוב לזכור כי התגובה לטראומה היא מאוד אישית. יתכן מצב בו מספר אנשים יחוו את אותו האירוע וכל אחד מהם יגיב אחרת. הטיפול בהפרעה פוסט טראומטית מגוון ותלוי  בגורמים שונים כגון: הזמן שחלף מאז הטראומה, האם היה אירוע בודד או טראומה מצטברת, מבנה האישיות של האדם, מידת המצוקה שלו וכדומה. הטיפול בטראומה כולל טיפול פסיכולוגי פרטני, זוגי ו/או משפחתי וכן במידת הצורך טיפול תרופתי.

 

לקבלת טיפול פנו אל מטיבת"א (מרכז טיפול במשפחה תורני-ארצי) 2837*

 

סיום לימודי נלפ מחזור 25

סיום לימודי נלפ מחזור 25

NLP - זה מה שזה אומר!

ללמד NLP זה לדעת שהתלמידות שלי הולכות לעבור מסע קסום של שינוי עצמי.
ללמד NLP זה ללמד כלים מדהימים לחיים, ליצירת תקשורת טובה יותר, להבנה טובה יותר של בני אדם ושל הדפוסים שלהם.
ללמד NLP זה לחשוף עולם קסום של תת מודע, להבין איך הוא פועל, ללמוד איך לעבוד איתו ועליו,
דרך העבודה עם התת מודע יוצרים שינויים מדהימים ועמוקים.
ללמד NLP זה הזכות להעביר ידע, ניסיון, כלים, תהליכים, טכניקות שעוזרות לאנשים לחיות חיים טובים יותר, מאושרים יותר ושלמים יותר.
ללמד NLP זה לגדל דור חדש של מטפלות עם הרבה רצון טוב לעזור, לב ענק וכלים פורצי דרך!

כך כותבת אורטל שור - לחיות בתוך אהבה, מרכזת לימודי NLP במרכז י.נ.ר
עם סיום הקורס.
30 תלמידות, יועצות ומטפלות מתחומים שונים שלמדו במשך שנה איך לעבוד עם חסמים רגשיים, טראומות וחרדות יוצאות לדרך.

מעוניינים ללמוד איך להוביל ולהשפיע? להיות דמויות משמעותיות בדרך לשינויים חיוביים בכל תחומי החיים? הצטרפו אלינו!

סיום לימודי ייעוץ נישואין - מחזור 68

סיום לימודי ייעוץ נישואין - מחזור 68

אמש הסתיים מחזור 68 בתכנית להכשרת יועצי נישואין ומשפחה בסניף י.נ.ר בפתח תקוה.
לאחר שנתיים של לימודים אינטנסיביים, בתקופה כל כך מאתגרת,
השתתפו התלמידים בכיתה ובזום בסיום מרגש שסיכם את הדרך שהם עברו בתקופה זו.
התלמידים, שכללו גם 3 רבני קהילות מחו"ל - ברזיל, בלגיה ווינה,
הודו למרצים, לצוות, לרכזת הרישום שליוותה את התכנית, ובעיקר למנהל התכנית, הרב אביחי כהן במילים מרגשות ומחזקות:
"עברתי מסע של התתפתחות והתבוננות, זה משהו שלא משאיר אותך אדיש"
"עוד לא סיימתי את התכנית ויש לי כבר זוגות שאני עובד איתם וזו שליחות עצומה שממלאת אותי בטוב בכל יום מחדש"
" התחלתי את הדרך כמדריך חתנים במרכז י.נ.ר. הדרכתי בשנתיים האחרונות למעלה מ 100 חתנים, והיה לי ברור שאני ממשיך ללימודי ייעוץ נישואין שמאפשרים לי לעבוד עם זוגות צעירים בצורה מקצועית".
"זהו קורס משנה חיים שסייע לי בכל תחום בו אני עוסק, לבית שלי, לעסק שלי, לי עם עצמי ובכל אינטראקציה עם אנשים"
"הביקורת היחידה שיש לי בסיום השנתיים האלה זה שנשארנו עם טעם של עוד".
טל נחום, מנהלת תכניות הכשרה במרכז י.נ.ר הודתה לתלמידים על האמון, על הבחירה במרכז, ועל ההתמדה בלמידה למרות אתגרי התקופה:
"למרות שזהו סיום, זוהי למעשה התחלה - תחילת דרככם כיועצים כחלק מקהילת מרכז י.נ.ר, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות י.נ.ר בקהילה,
ולשאוף למקצועיות ומצויינות הנובעת מלמידה והדרכה מתמדת. אנו גאים בכל אחד ואחד שמתחיל את דרכו המקצועית ומאחלים לכם בהצלחה רבה". 
 
הכשרת מדריכות כלות ונישואין

הכשרת מדריכות כלות ונישואין

 

קורס הדרכת כלות שם דגש על לימוד הגישה המניעתית, הרווחת כיום בעולם בדגש על מודעות, הדרכה ואיתור קשיים ובעיות בשלבים מוקדמים בתחילת הקשר הזוגי, על מנת לתת להם מענה ופתרונות לפני שהם יוצרים תחושת כישלון וחווית אכזבה.

הגישה כוללת תכנים מקצועיים בשילוב מיומנויות מעשיות שיאפשרו להדריך את הכלה לבניית קשר מיטבי. ומעניקה יסודות איתנים המושתתים על תקשורת מעצימה ומקרבת, יכולת התמודדות עם מאורעות החיים, והנהגת התא המשפחתי ההולך ונבנה.

כמו כן נלמד הבסיס ההלכתי הכולל השקפה להלכה, ופרקטיקה ללימוד והקניית התוכן ההלכתי לכלה, בצורה יסודית וממוקדת.   

אנו מוצאים כי הדרכה מיטיבה בראשית הקשר הזוגי, אשר מעניקה את היסודות המרכזיים לזוגיות מיטיבה ביכולתה לאפשר התמודדות טובה יותר מול האתגרים והקשיים הניצבים בתחילת הקשר, ולהעניק חוויה של שביעות רצון רבה יותר מהמערכת הזוגית, ובתקווה לצמצום אחוז הגירושין.

95% מהתלמידות עברו את הבחינה בהצלחה רבה וחלקן כבר מיישמות את תפקידן החדש כמדריכות.

בוגרות שעברו בהצלחה את הקורס הצטרפו לאיגוד מדריכי החתנים ומדריכות הכלות בישראל, שע"י מרכז י.נ.ר  אשר מאגד תחת קורת גג אחת  מגוון רחב של מדריכים ומדריכות, מכל רחבי הארץ ומכלל המגזרים, כך מתאפשרת הפניית חתנים וכלות למדריכים ומדריכות בפריסה רחבה.

האיגוד מקיים השתלמויות, הכשרות וימי עיון ייעודיים עבוד מדריכי החתנים והכלות על מנת לחזק את ההדרכה ולהתמקצע. בנוסף מתאפשר שיתוף בתוכן ובדילמות שעולות במהלך ההדרכה תוך חברי הקבוצה, וכן קבוצות הדרכה.

מרכז י.נ.ר פועל מזה כ 21 שנים לחיזוק הבית היהודי בישראל הן בהכשרות מקצועיות בתחומי בייעוץ והטיפול וההנחיה והן בעשיה ברוכה לכלל הקהילה.

אם גם עבורך זוגיות מיטיבה היא ערך קדוש וחשוב, הצטרפי לשליחות חשובה זו, בצומת המרכזית בחייה של הכלה, בואי להשפיע ולהיות שותפה בבניה של עוד בית בישראל.

 מוזמנת להצטרף לקבוצת ההכשרה הבאה במרכז י.נ.ר הותיק והמוכר בציבור הדתי והחרדי.

הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.

הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.

אתמול,
בחוג היועצים והמטפלים
מטעם בית ההוראה "שלמות. משפחה",
הרב אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה בהרצאה ייחודית בנושא פסיכולוגיה ויהדות.
בחוג השתתפו למעלה מ 50 יועצים ומטפלים. השיעור הועבר בזום וברדיו קול המשפחה ששידר את השיעור בשידור חי.
השיעור חשף במעט את פעילות בית ההוראה הנותן מענה ייחודי בתחום הבית היהודי על ידי רבנים  מוסמכים הלכתית ומקצועית.
הרב בן סימון מסכם: "אנו תקווה להעמיק את פעילות בית ההוראה בתחומים הייחודיים בו הוא עוסק ולהנכיח את עומק ההלכה וההשקפה היהודית בתחומי הייעוץ והטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה". 

כנס רבנים - בית ההוראה שלמות המשפחה

כנס רבנים - בית ההוראה שלמות המשפחה

 

בית ההוראה פועל תחת בית ההוראה הארצי "שערי הלכה ומשפט" הנותן מענה בכל תחומי ההלכה היהודית.
רבני בית ההוראה, שהנם רבנים מוסמכים ובנוסף, בעלי ידע והכשרה מקצועית בתחום הנישואין והמשפחה, קיבלו מידע עדכני במטרה לגבש כללי פסיקה בנושאים רגישים ודרכים למתן מענה הולם. 
את הכנס הנחה הרב דוד בן חי, מו"צ ומשיב הלכה, מנהל בית ההוראה, ובו נשאו דברים:
הרה"ג אליהו בן סימון, ראש בית ההוראה "שלמות המשפחה" ומו"צ, 
הרה"ג חגי שושן, ראש בית ההוראה "שערי הלכה ומשפט", יועץ הלכתי לרה"ל, ורב קהילת משכן אברהם
הרה"ג שלמה יעקב ברקוביץ, דיין בביה"ד לממונות מיסודו של הרה"ג קרליץ, ראש כולל נדבורנא ושערי ציון ורב משיב בבית ההוראה. 
הכנס התקיים בירושלים, במרכז י.נ.ר, המרכז הגדול, המקצועי והמוביל להכשרת אנשי מקצוע בתחום הנישואין והמשפחה ובחסותו,
כמו גם בחסות אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל, המעניקה חסות מקצועית לפעילות בית ההוראה
את הערב חתם הרב מאיר שמעון עשור, מנהל מרכז י.נ.ר, שזה עתה הוציא לאור את ספרו "סולם עליה לדבקות בה'", וחילק את הספר לרבנים.
הרב מאיר הודה לרבנים על פעילותם המסורה, ועל הרצון והצורך לתת מענה שתואם את אתגרי התקופה תוך הקפדה על ההלכה.
"אני תקווה שפעילות בית ההוראה תגדל ונוסיף להרבות באהבה, אחוה שלום ורעות בבתי ישראל". 

תגובות

כל התגובות

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?