facebook youtube google

מדור אקטואליה במשפחה

הרה"ג חכם שלום כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

מאת 25/09/2019
תקציר:
"... אני תפילה שמרכז י.נ.ר יהווה תשובה לכל מיני מוסדות שקמים שמטרתם היא לערער את מוסד הנישואין ומקרבים לנישואין אזרחיים רח"ל ונישואי תערובת, אשר חלילה יכולים לבולל את העם היהודי כאן בארץ הקודש..."
הרה"ג חכם שלום כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
yanar
כה אלול | 25.09.2019

הרה"ג חכם שלום כהן שליט"א

ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה

מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

 

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

ציטוט מההמלצה:

"... אני תפילה שמרכז י.נ.ר יהווה תשובה לכל מיני מוסדות שקמים שמטרתם היא לערער את מוסד הנישואין ומקרבים לנישואין אזרחיים רח"ל ונישואי תערובת, אשר חלילה יכולים לבולל את העם היהודי כאן בארץ הקודש..."

כתבות אחרות בנושא תמיכת רבנים

הרה
yanar

הרה"ג המקובל הרב שלמה אלמליח שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרה"ג המקובל הרב שלמה אלמליח שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

מחבר ספרי הקבלה "עטרת שלמה" על עץ חיים ו"שער הכוונות"

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

ציטוט מההמלצה:

"להציל ולעזור ע"י בוגרי המרכז למשפחות רבות מגירושין והכוונה בחינוך, והכל ע"י מטפלים ומטפלות יראי שמיים, וכל פעולותיהם והכוונתם על פי עצת תלמידי חכמים, רבנים ואנשי חינוך..."

הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר-שבע מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
ynrcollege

הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר-שבע מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב יהודה דרעי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר-שבע מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

ציטוט מההמלצה:

"באתי בשורות אלו להוקיר ולהמליץ אודות המפעל החשוב מרכז י.נ.ר ... אשר שם לו למטרה לחזק את חומות הבית היהודי, וב"ה הוכשרו מאות ת"ח ויראי שמים אשר התמחו והוכשרו לעסוק בתחום זה בהצלחה מרובה"

 

הרה
yanar

הרה"ג אביגדור נבנצאל שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרה"ג אביגדור נבנצאל שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב תלמידו המובהק של הרב שלמה זלמן אויערבאך

שימש כרב הרובע היהודי משנת תשל"ג  עד אדר א' התשס"ח

בנן הרב חזקיהו נבנצאל הוכתר תחתיו כרב הרובע היהודי

שותף לחידוש היישוב היהודי בין החומות בעקבות מלחמת ששת הימים

ר"מ בישיבת "הכותל" ור"מ בישיבת "נתיב אריה" הסמוכה לכותל

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

ציטוט מההמלצה:

"אין לי כל ספק כי מפעל אדיר זה נחוץ ביותר בדורנו ומהווה את ראש החץ ואת חוד החנית במלחמת התרבות הנוראה המשתוללת בראש חוצות..."

הרב דוד יוסף ראש בית המדרש
yanar

הרב דוד יוסף ראש בית המדרש "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב דוד יוסף ראש בית המדרש "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

"... להציל ולעזור ע"י בוגרי המרכז למשפחות רבות מגירושין והכוונה בחינוך, והכל ע"י מטפלים ומטפלות יראי שמיים, וכל פעולותיהם והכוונתם ע"פ עצת תלמידי חכמים, רבנים ואנשי חינוך, ובנוסף מזכים את הרבים בלימודים תורניים ובמענה הלכתי ותמיכה לכלל הציבור, איישר חילם לאורייתא..."

 

הרה

הרה"ג משה צדקה שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרה"ג משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" בגאולה מחזק את ידי מרכז י.נ.ר 

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

 

 

הרב יצחק בצרי שליט
depositphotos

הרב יצחק בצרי שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב יצחק בצרי שליט"א מחזק את ידי מרכז י.נ.ר 

הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

 

הרב יצחק בצרי שליט"א בנו של הרב דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "השלום" 

מחבר סדרת הספרים "פרדס יצחק" בקבלה "שיח יצחק" על הש"ס

 

 
הרב דוד דניאל כהן מגדולי מקובלי ירושלים חזק את ידי מרכז י.נ.ר
yanar

הרב דוד דניאל כהן מגדולי מקובלי ירושלים חזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב דוד דניאל כהן מגדולי מקובלי ירושלים

ראש כולל וישיבת "שערי קדושה ותפילה" מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

 

 
הרב משה ארמוני מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
yanar

הרב משה ארמוני מחזק את ידי מרכז י.נ.ר

הרב משה ארמוני מחזק את ידי מרכז י.נ.ר
הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

הרב משה ארמוני מחבר ספרים כגבר יאזור חלציו, באתי לארמוני, פרי עץ ארמוני, ארמון על מכוני, גנזי ארמוני, ארמון דוד, גלי עמיקתא

 

 
האדמו״ר מסתרי חיים שליט״א מחזק את מרכז י.נ.ר
yanar

האדמו״ר מסתרי חיים שליט״א מחזק את מרכז י.נ.ר

האדמו״ר מסתרי חיים שליט״א מחזק את מרכז י.נ.ר 
הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.
האדמו"ר מסתרי חיים אשר שנים רבות עוסק בקירוב נוער נושר ונוער בסיכון על פי דרך האר״י הקדוש
עומד בראש ישיבת היער העוסק מזה 10 שנים בקירוב הנוער מחתן אותם ומחזירם למסלול
נשיא ארגון אהבת חינם אשר מחלק אוכל ושתייה ברחובות עיר לנוער בסיכון
ועומד בראש בתי ספר ללימודי תעודה CTA אשר מלמד רפואה מתוך כתבי היהדות וכתבי קבלה.
ראש ישיבת המקובלים סתרי חיים
בעל מחבר ספרי, סתרי הזוהר, מבנה הנפש ע״פ דרך האר״י ז״ל ה׳ חלקים,תורת רפואת האור ט׳ חלקים, תורת הבית, ועוד ספרים רבים.

הרב תדהר מגדולי המקובלים בדורנו מחזק את מרכז ינר
yanar

הרב תדהר מגדולי המקובלים בדורנו מחזק את מרכז ינר

הרב תדהר מגדולי המקובלים בדורינו כתב 30 ספרי קבלה בהמלצת רוב ככל גדולי המקובלים
כולל סידור כוונות הרשש
הרב שמע על פעילות המרכז בעת האחרונה, ברך את מרכז י.נ.ר והעומדים בראשו על חיזוק והדרכת משפחות בדרך ישראל סבא, וכתב ברכה חמה למרכז.

תגובות

כל התגובות

רוצה לקבל עדכונים ממגוון התוכן של מרכז י.נ.ר?